لاتزيو به دنبال جذب سردار آزمون

Shargh - - ورزش -

باشــگاه لاتزيو خواهان ستاره تيم ملی فوتبال کشــورمان شده اســت. به گزارش وبسايت نود، باشــگاه لاتزيو پس از ناکامــی در رقابت با ميان برای جذب فابيــو بورينی از ســاندرلند، خواهان خريد سردار آزمون، ستاره ايرانی شاغل در فوتبال روسيه شده است. براســاس ادعای ‪،Sky Sports‬ باشــگاه لاتزيو آزمون را بهعنوان جانشــينی برای بورينی در نظر گرفته است. تيم رمی پس از چندين دور مذاکره با بورينی موفق به جلب نظر او نشد و در نهايت بازيکن سابق ليورپول با ميان به توافق رســيد. قرارداد آزمون ۲۲ساله که از ژانويه ۲۰۱3 در روسيه مشغول بازی برای روبينکازان و سپس روستوف بوده، سال ۲۰۱۸ به پايان میرسد. ستاره ايرانی فصل گذشــته ۱۲ گل و سه پاس گل در 4۱ بار حضور در ترکيب روستوف به نام خود ثبت کرد و در ۲۶ بازی ملی برای تيم ملی کشورمان ۱۹ گل به ثمر رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.