4مدال بانوان آليش ايران

Shargh - - ورزش -

بانوان تيم ملي آليش ايران در جريان رقابتهاي جايــزه بزرگ قرقيزســتان به چهار مدال دســت پيدا کردند. به گزارش ايرنــا، در بخش آزاد «زهرا يزداني» توانســت مــدال ارزشــمند طــا را از آنِ خــود کند. همچنين «ليا ســالاروند» ديگر نماينده کشورمان در اين مسابقات پس از اســتراحت در دور اول در ادامه حريف قزاقســتاني را ضربه فني کرد و به ديدار فينال رســيد، اما در اين ديدار مغلوب نماينده ميزبان شد و مدال نقره را از آن خود کرد. در بخش کاسيک، «زهرا يزداني » صاحب مدال نقره شــد و «ليا سالاروند» به مدال برنز رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.