ويليامز موجب مرگ يک نفر شد

Shargh - - ورزش -

تنيسور مشــهور آمريکايي در يک حادثه رانندگي مرگ يک پيرمرد را رقم زد. به گزارش ايســنا و به نقل از آس، ونوس ويليامز تنها چند روز به شروع مسابقات تنيس ويمبلدون ممکن است با مشکل بزرگي روبهرو شود. وبســايت TMZ آمريکايي فاش کرد که بانوي پيشــين شــماره يک جهان مســئول حادثه رانندگي رخداده در نهــم ژوئن اســت. در ايــن اتفاق يک مرد ۷۸ســاله جان خود را از دست داد. تنيسور آمريکايي به پليس اعتراف کرده قصد دورزدن داشته است و به خاطــر ترافيک ناگهان چنين تصميمي ميگيرد که در نهايت منجر به چنين حادثهاي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.