پرسپوليس مهاجم 18ساله خريد

Shargh - - ورزش -

در روزی کــه اســتقالیها مجتبی جبــاری را به عضويــت خود درآوردند، پرســپوليس نيز با توجه به تکميل فهرســت بزرگسال خود، يک بازيکن ۱۸ساله جذب کرد. آيدين رضايی، مهاجم ۱۸ساله بعد از جلب رضايت برانکو ايوانکوويچ و توافق با مسئولان اين تيم به عضويت پرسپوليس درآمد و قرارداد خود را با اين تيم به امضا رســاند. پرسپوليس درحالحاضر صادق محرمی، ابوالفضل درويشوند، شــاهين عباســيان و حميــد طاهرخانی را در کنار اين بازيکــن تازهوارد در ليست زير ۲3 سال خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.