موجسواري بر بازداشتي كه انجام نشد

Shargh - - سیاست -

شرق :

«سخنگوي قوه قضائيه ادعاي بازداشت دو نفر از خبرنگاران خبرگزاري فارس را تکذيب کرد». اين خبر کوتاه پاياني بود بر موج ســواري و جنجالآفريني نزديک به يــک هفتهاي جمعي کــه در پي مصادره بحــث «آزادي بيــان» بــه ســود خــود بودنــد و با خبرسازيهايشان سعي در تضعيف رئيسجمهوري و حاميانش داشــتند. نــه بازداشــتي در کار بود و نه حبســي، ماجرا بازجويي چندســاعتهاي بــود که به احضار متهمان حوادث روز قدس در دو روز انجاميد. «ح.ط» «و.ع.ا» دو متهم اصلي حوادث راهپيمايي روز قدس و هجمه عليه حســن روحاني بودند که دو روز پس از ورود دســتگاههاي امنيتي و قضائي به ماجرا، از سوي دستگاههاي ذيربط احضار شدند. در پي اين احضار چند ســاعته، جمعي جنجالسازي کردند و از تريبونهاي پرسروصدايشــان مدعي شــدند اين افراد بهدليل انتقاد از رئيسجمهوري بازداشــت شدهاند. آنها که مدعي توجه به اصل آزادي بيان بودند نوشتند اين اقدام نهادهاي اطلاعاتي چه سنخيتي با آرمانها و وعدههــاي حســن روحاني براي گشــايش فضاي سياسي و آزادي بيان دارد؟ ماجرا که داغ شد فعالان سياســي و صاحبنظران اصلاحطلب هم به ميدان آمدند و خواستار رعايت قانون و حقوق شهروندي در پيگيري ماجراي هتاکي به رئيسجمهوري از ســوي مراجع ذيربط شدند. فريادهاي تندروها در حمايت از خبرنگاراني که بهدليل اهانت به رئيسجمهور راهي بازداشت شــده بودند- البته به ادعاي آنها بازداشت شــده بودند- ادامه داشــت و هر روز داغتر ميشــد، در نهايت غلامحسين محســنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه، به ماجرا وارد شــد و گفت ادعاي بازداشــت خبرنگاران فارس کذب است.

ماجرا چه بود؟

در جريــان راهپيمايــي روز قــدس، گروهــي از شــرکتکنندگان در ايــن راهپيمايــي در واکنــش به نقدهاي حســن روحاني از سپاه پاسداران، شعارهايي عليه او مطرح کردند. پس از انتشــار فيلم اهانت به رئيسجمهــور، در گمانهزنيهــاي رســانهاي نقش خبرنگاران فارس روشن شد. بحث توهين به روحاني آنچنــان داغ و غيرمنتظره بود که وزارت کشــور، قوه قضائيــه و نماينــدگان مجلس يکي پــس از ديگری بــه ميدان آمدند و از بايدها و شــايدهاي ورود به اين ماجرا ســخن گفتند و پــروژه تندروهــا در حمله به رئيسجمهور را دشمنشادکن و غيراخلاقي توصيف کردنــد. تحليل ماجرا و ضرورت مقابله با مجريان آن به تيتر يک رسانهها بدل شد و هنوز ماجرا از تبوتاب رسانهاي نيفتاده بود که 24 ساعت بعد خبر آمد: «دو نفر از خبرنگاران فارس که در گمانهزنيهاي رسانهاي هويتشان محرز شــده بود بازداشت شدهاند». ياسر جبرائيلي، معاون ســردبير خبرگزاري فــارس، اولين کسي بود که ادعاي بازداشت خبرنگاران فارس را در کانال تلگرامياش منتشر کرد و در شکواييهاي بلندبالا نوشت : «وزارت اطلاعات بهدليل نامعلومي «ح.ط» از دبيران خبرگزاري فارس را احضار و ظاهرا بازداشــت کرده اســت ». در پي آن همفکران جبرائيلي به ميدان آمدنــد و در شــبکههاي مجــازي ادعاي بازداشــت همکارانشــان را پيگرفتند و هشــتگهايي هم براي وحدت مواضعشان ساختند، همسر يکي از خبرنگاران يادشده نيز عکس دخترانش را در شبکههاي مجازي منتشر کرد و نوشت آنها دلتنگ پدر هستند. رسانههاي اصولگرا همچنين با طرح وعدههاي حســن روحاني براي گشايش فضاي سياسي کشور، عملکرد دولت را نشانه گرفتند و خواستار آزادي بيان و پايبندي دولت به اين وعده رئيسجمهور شدند.

اصلاحطلبانچهگفتند؟

ادعاي خبرگــزاري فارس در شــبکههاي مجازي دســت به دست شــد و اينگونه القا شــد که اين دو خبرنگار بازداشــت شــدهاند، بهدنبال اين خبرسازي بود که اصلاحطلبان هم ســاکت نماندند و با وجود انتقادهايي که به رويه کاري خبرنگاران بازداشتشده بهويــژه «ح.ط» در حوادث پــس از انتخابات دهمين دوره رياســتجمهوري و ماجراي انتشار عکسهاي خصوصي مينو خالقــي، نماينده ردصلاحيتشــده اصفهان در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي داشــتند به ميدان آمدند و خواســتار پيگيري ادعاي مديران خبرگزاري فارس شــدند. از جمله اينکه علي شــکوريراد، دبيرکل حزب اتحاد ملــت، در توييتش از دســتگاه قضائي خواســت را آزاد و با همدستانش بهصــورت علنــي و قانوني محاکمه کنــد. همچنين عبدالله رمضانزاده، ســخنگوي دولت اصلاحات، در توييترش نوشت: «بازداشت کسي که احتمال فرارش نميرود، بدون احضار قبلي به دادســرا و صدور قرار مناسب توسط بازپرس، منطقي نيست .»

آخرين واکنش جنجالسازان

اما اين پايان داســتان نبود و خبرگزاري فارس ذيل انتشار ســخنان اژهاي نوشت : «...خبرگزاري فارس که تا اين لحظــه بهدليل رعايت مصالح کشــور از ورود مســتقيم به اين ماجــرا خودداري کرده بــود، اکنون براساس سخن صريح سخنگوي قوه قضائيه، مراجعه پنجشنبه دو خبرنگار خود به نهاد امنيتي مذکور را لغو کرده تا روشن شــود مأموران اين نهاد براساس کدام حکم قضائــي اقدام به احضــار و بازجويي از اين دو خبرنگار کردهاند و در صورت مشخصشــدن هرگونه اقــدام خلاف قانون، حق خود براي پيگيري قانوني را محفوظ خواهد داشت ...». حال بايد ديد که پاسخ قوه قضائيه، خبرگزاري فارس و همفکرانش را از پيگيري رويه يکهفتهايشــان منصرف ميکند يا اينکه ماجرا سمتوسوي جديدي خواهد يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.