جناحي حركت نميكنيم

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

رئيــس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور مدعي عملکرد غيرجناحي نمازجمعه شد. او با بيان اينکه «طرفدار وحدت و يکپارچگي هســتيم»، گفته اســت: « ما در تريبون نمازهاي جمعه، جناحي حرکت نميکنيم و از هر مســئولي که خالصانه به مــردم خدمت کند، حمايت ميکنيــم». او گفت: «طرفــدار وحدت و يکپارچگي هســتيم و در نهاد نمازجمعه کشــور، 900 امامجمعه داريم و به همه آنها ســفارش شده است که مواضع، توصيهها و هدايتهاي مقام معظم رهبري را تقويت، حمايــت و تبيين کنند و ما در تريبون نمازهــاي جمعه، جناحي حرکت نميکنيم و از هر مسئولي که خالصانه به مردم خدمت ميکند، حمايت ميکنيم». اين در حالي اســت که شعرخواني ميثم مطيعي در نماز عيد فطر در هفته گذشته، اعتراضهای زيادي را به دنبال داشت. محمدباقر پيشــنمازي، رئيس ستاد اقامه نماز جمعه، در توضيح آنچه در نماز عيد فطر رخ داده، به ايســنا گفت: «مســئوليت برگزاري اين مراســم با ستاد اقامه نمازجمعه تهران بوده اســت و ما از آقاي ميثم مطيعي که سالی گذشــته هم به عنوان مداح در اين مراســم حضور داشــت و اجرايش با اســتقبال حاضران مواجه شــده بود، دعوت به حضــور کرده بوديم. ما همانطور کــه از دانشــجوياني که پيش از خطبههــاي نمازجمعه ســخنراني ميکنند، درخواســت ارائه متن سخنانشان را نداريم، اساسا چنين درخواستي را بياحترامي قلمداد ميکنيم. سيدرضا تقوي، رئيس شوراي سياســتگذاري ائمه جمعه هم در ماجراي اخير ميثم مطيعي گفته بود از موضوع بياطلاع اســت و ستاد اقامه نمازجمعه تهران بايد پاسخگو باشد.

او گفتــه بود ايــن موضوعات ارتباطي به شــوراي سياســتگذاري ائمــه جمعه ندارد. مجيــد انصاري، معاون حقوقــي رئيسجمهوري، به جماران گفته بود: «ســتاد اقامه نمازجمعه بايــد از رئيسجمهور و مــردم عذرخواهي کند». بهروز نعمتي هم در واکنش به حواشــي نماز عيد فطر در اينستاگرام خود نوشــته: «امروز در تريبون مقدس نماز عيد فطر شاهد مداحي وحدتشکنانه بوديم )البته متوجه ارتباط مداحي با برجام نشدم(. خيليها به مداح ايراد ميگيرند؛ اما سؤال من از مسئولان برگزارکننده بهويژه برادر ارجمندم حضرت حجتالاسلام تقوي است؛ آيا طرح اينگونه موارد با هماهنگي بوده يا خير؟ اگر از قبل هماهنگ شده اســت که بدا به حال ما، اگر هم هماهنگ نشده که ايراد بزرگي است بر نحوه مديريت شــما. البته مدتهاســت از اين تريبون مقدس در اختيار شــما، از اين قبيل موارد و تندتر شنيده ميشــود؛ ولي ظاهرا قصدي بر اصلاح نيست». بســياري ديگر از چهرههاي سياسي و اصلاحطلب هم به اين ماجرا واکنش نشان دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.