تکذیب مجدد دخالت در انتخابات هيئترئيسه مجلس

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

محمود واعظي در صفحه اينســتاگرام خود نوشــت: انتشــار مطالبي مبنيبر دخالت در انتخابات هيئترئيســه و تلاش براي جلوگيري از رأيآوري علــي مطهري کذب محــض و بي پايه و اســاس است. او ششــم خردادماه گذشته نيز با انتشار يادداشــتي در صفحه اينســتاگرام خود با رد اين شــايعه نوشــته بود: انتخاب هيئترئيسه مجلــس، حــق نمايندگــي اســت و دولت هيچ دخالتي در اين امر ندارد، به نظر ميرسد اينگونه شــايعهها براي ايجاد اختلاف و برهمزدن رابطه خوب دولت و مجلس اســت و هدفي جز کاستن از شيريني انتخابات ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.