انتظار براي بسته شدن پرونده اسیدپاشی اصفهان

Shargh - - سیاست - عبدالله ناصری

پرونده اسیدپاشــی اصفهان هنوز باز است؛ نهفقط بــه این خاطر که یکی از قربانیــان این فاجعه تلخ روز جمعــه تحت عمــل جراحی قرار گرفتــه، بلکه از این زاویه که در ســالهای اخیر شــاهد گسترش این پدیده شــوم اجتماعی و فرهنگی در ســطح کشور بودهایم و ایــن موضوع تا به یکی از مســائل جدی بدل نشــود و تلاش برای رفع ریشــهای آن در دستور کار بخشهای مختلف قرار نگیرد، این پرونــده هنوز باز خواهد بود و بعید نیست قربانیان بیشتری بگیرد.

در ماجرای اسیدپاشــیهای زنجیرهای اصفهان، با یک چالش انســانی- اجتماعی مواجه شــدیم که در وهله اول تلاش بیشــتری از ســوی دولتمــردان برای بهبــود شــرایط فرهنگی، اجتماعی و حتــی اقتصادی بخشهای مختلف کشــور میطلبد تا با رفع چالشها و موانــع پیــشروی توســعه فرهنگــی و اجتماعی، عوامــل این بزه اجتماعی را ریشــهکن کنند. همانطور که میدانیــد ما در ســالهای اخیر شــاهد بودیم که شایعشدن اختلافات شخصی، دامنزدن به ماجراهای عشــقی و عاشقی و حتی در مواردی، ضعف فرهنگی، بــه رویآوردن گروهــی از مردم به این بــزه اجتماعی منجر شده است؛ بزهی که خسارتهای مالی، جانی و روانی جبرانناپذیری بههمراه داشته است.

اما از دریچهای دیگر، گســترش پدیده اسیدپاشــی، برای امنیت و آرامش کشور نیز نگرانکننده است. بدنه اجتماعی و جامعه مدنــی ما، فارغ از آنکه چه دولتی روی کار باشد و چه گروهی دست به این بزه اجتماعی زده باشــند، از جانــب چنین رفتارهای خشــونتباری صدمههای جبرانناپذیــر میبیند و در نهایت میتواند فضای ناامنی در کشــور ایجاد کند. برای روشنشــدن موضــوع بیراه نیســت اگر تصور کنیم بــا تکرار پیاپی عملیاتهای تروریســتی که مدتی قبل چهارشنبه تلخ تهران را رقم زد، در ســطح کشــور با چــه پیامدهایی مواجه خواهیــم بود. شایعشــدن رفتار خشــونتبار اسیدپاشــی نیز میتواند به همین شکل، شرایط روحی و روانی جامعه را بههم بزند و فارغ از تبعات انســانی، اقتصــادی و فرهنگی به یک رفتــار ضدامنیتی نیز بدل شود.

بر این اساس است که به نظر میرسد جمیع ارکان حاکمیت، باید نســبت به این بزه برگشتناپذیر و بسیار پرخسارت حساستر باشــند. امروز اختلافات شخصی در جامعه گســترش پیدا کرده، آنهــم در صورتی که انبوهی از پروندهها و شــکایات به نتیجه نرسیده، باری ســنگین روی دوش قــوه قضائیــه و نهادهای قضائی کشور گذاشته است. در چنین شرایطی به نظر میرسد اگــر مقابل رفتارهــای پرخطر و خشــونتگرایی چون اسیدپاشــی نایستیم، زمینه گســترش آن را در سطوح مختلــف جامعه فراهم کردهایم. ممکن اســت برخی مســئولان در واکنش به چنین حساســیتی بگویند که امروز در جامعه مســائل و مشــکلات جدیتری وجود دارد کــه رفع آنها در اولویت اســت، امــا اگر در خلال بحرانهای فرهنگی، چنین پدیدههای شومی در کشور عمومیت پیدا کنند، حــل آن دیگر با یک عمل جراحی ســاده مقدور نیست و میتواند به یک بحران ملی بدل شــود. امروز بخشهای مختلف این رسالت سنگین را بر دوش دارند که نســبت به چنین بزههایی بیتوجه یا کمتوجه نباشــند و آن را به شکل تهدیدی برای امنیت کشور تلقی کرده و مقابل آن بایستند. دولت نیز وظیفه دارد با توســعه فرهنگــی و مدنی، فضــای اجتماعی و مردمی جامعه را نســبت به رشــد این پدیده شــوم واکسینه کند. با چنین پیششرطهایی است که میتوان از بستهشدن پرونده اسیدپاشی در کشور سخن گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.