پرنده آبی

Shargh - - سیاست -

ترامپ در برابر مادر بزرگهای ایرانی

با اجرائیشدن قانون ترامپ علیه ایران و پنج کشور دیگر، بسیاری از اینکه مادربزرگها نمیتوانند «پیوند» خود را براي ســفر به آمریکا ثابت کنند، ابراز ناراحتی کردند؛ جــواد ظریف، وزیر امورخارجه در توییتي آن را تقبیح کــرد؛ البته برخی کاربران طرفــدار اصولگرایی آن را بهشــدت مورد هجو قرار دادند. ماجرای گرمای 53.7 درجــه اهواز در خوزســتان هــم در نوع خود توانســت بســیاری را بابت امکانات محدود به تأسف وادارد. اما خانواده ترامپ توانســتهاند خود را در صدر اخبار نگاه دارند. لباســی از ملانیــا ترامپ در حراجی بــه قیمت 7٠٠ هــزار دلار فروخته شده است. ترامپ هم بــه یکی از مجریهای تلویزیونــی گفــت، روانی و به همســر مجری گفت خنگِ دیوانه. البته واکنش سخنگوی شــبکه جالبتر بود: «فکرش را هم نمیکردم روزی برسد که احساس کنم جوابدادن به رئیسجمهور ایالات متحده برایم کسر شــأن اســت». البته ترامپ از جهت دیگری هم با چالشــي روبهرو شده است؛ او نســخهای از تصویر خودش برجلد تایم را در چهار باشــگاهش قاب کرده که غیرواقعی است. بعد گفت که بیشترین دفعاتی که عکس کســی بر جلد تایم قرارگرفتــه، او بوده که این هم درســت نبود؛ چون او تاکنــون ١4 بار بر جلد تایم قــرار گرفته و ریچارد نیکســون 55 بار. ایــن تقلید از نظر روزنامهنگاران آمریکایی غیرواقعی اســت؛ حتي فونتهای تیترِ روی جلد و نحوه استفاده از لوگو کاملا متفــاوت از روال معمول تایــم اســت. کاریکاتــور نیویورکر دربــاره این ماجرا بهشــدت مورد اســتقبال قــرار گرفــت. از ترامــپ درخواست شده این قابها را بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.