سیاسيکاري یا انتخاب شهردار گرهگشا؟

Shargh - - صفحه اول - نعمت احمدي حقوقدان

موضوع انتخاب شــهردار تهران بعــد از انتخاب اعضای شــوراي شــهر، يکي از مهمترين دغدغههاي رأيدهندگان تهراني است. تهران به عنوان ابرشهري لميده در حاشــيه جنوبي رشتهجبال البرز، روزگاري با توجه به درههاي حاصلخيز و آبهاي جاري و قنوات فراوانــي که در گوشهگوشــه جغرافيــاي اين منطقه واقــع بود، به شــهري با آبوهواي ســالم و باغهای ميــوه و درختان چنار ســر به فلک کشــيده شــهرت داشت. آب آشــاميدني تهران يکي از گواراترين آبها بود. باغهای شــمال شــهر با درختان سرسبز، يادآور طراوت زندگي شــهري در بافت سرســبز روستا بود. وقتي از بالاي کوههاي شــمالي تهران، از فراز توچال و ديگر بلنديها مانند کلکچال به پاييندســت نگاه ميکردي، تراکم درختان بر ساختوساز آجر و سيمان فزوني داشــت. تهران از زمان شــاه تهماسب صفوي رو به رونق گذاشــت و با انتخاب به پايتختي از سوی آغامحمدخان قاجار، کمکم بر رونق اين شــهر افزوده شــد. تهران در چند نوبت مقصد مهاجراني شــد که دســت حوادث، آنهــا را وادار به هجرت کــرده بود. انتخــاب تهران به عنــوان پايتخــت، باعث مهاجرت بــزرگان ايالات و ولايــات به قصد حضــور در هيئت حاکمه جديد شــد. شکســت ايران در جنگ با روسيه و مهاجرت کســاني که در اين جنگها با قواي دولتي همکاري کرده بودند و با ازدســترفتن خاک کشــور، مجبور به ترک محل ســکونت خــود بودند و حوادث طبيعــي از قبيل ســيل، زلزلــه و امــراض واگيردار، مهاجــرت را اجتنابناپذير ميکــرد. با توجه به اينکه در گذشته شــهرها با برج و بارو محافظت ميشدند، بــه علت افزايــش جمعيــت، چند بار حصار شــهر گســترش يافت و افراد حاشيهنشين شهر، به محدوده توسعهيافته جديد اضافه شدند. مناطقي مانند دروازه غار و گود عربها که محل اســکان مهاجران از ديگر مناطق بهويژه خوزســتان بودند، به نقشه جديد شهر افزوده شدند. انقراض قاجاريه و ظهور سلسله پهلوي و نوسازي رضاشــاه، هم بر وسعت و هم بر جمعيت شــهر اضافه کرد. دگرگوني ظاهري باعث سقوط برج و بارو و دروازههاي ورودي شهر شد. اينبار روستاهاي اطــراف تهران با حــذف دروازهها، آمــاده بلعيدن از سوی ساکنان تهران و مهاجران به اين شهر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.