حق حاکمیت از آن خداست اما قدرت حاکمیت دست مردم است

Shargh - - سیاست -

فارس:

نماينده ولی فقيه در ســپاه پاسداران گفت: تفنگ سپاه سينه منافقين يعنی داعشیهای ديروز و داعشــیهای امروز را نشــانه میگيرد و موشک ســپاه هم جزء ارکان دفاعی نظام بــوده و ماهيت بازدارندگی دارد.حجتالاسلام علی سعيدی تأکيد کرد: اگر خواص، سياســتمداران و دولتمردان در چارچوب اصول اســلامی و مبانــی انقلاب حرکت نکننــد، در جريان انحرافی حرکت کرده و ســقوط میکنند.حجتالاسلام ســعيدی، مشروعيت الهی رهبری قانون را از اصول مورد اتکای شهيد بهشتی عنوان کرد و گفــت: ما معتقديم قانونگذار واقعی و حق حاکميت با خداست و مهمترين اصل بعثت قانون الهی، يعنی قرآن و رهبری الهی يعنی پيامبر اکــرم)ص( اســت و در منطق حضــرت امام)ره( که شــهيد بهشــتی بر اين منطق اســتوار بود، حق حاکميت از آن خداست، اما قدرت حاکميت دست مردم اســت.نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران با بيان اينکه امروز مســائلی را میشــنويم که برخی میگوينــد بايد از نو برگشــته و در منابــر از مبانی اصول صحبت کنيــم اظهار کرد: اينها رأی مردم را منشــأ ولايت میدانند که پس از کشتهشدن عثمان و بيعت مــردم با حضرت علی)ع( ولايت ايشــان شــکل گرفت که اين نظر با مبانی اسلامی ناسازگار اســت و درحالیکه با جمله «مــن کنت مولا فهذا علی مولا» توسط پيامبر صلیالله عليه و آله، اصل ولايــت اميرالمؤمنين)ع( شــکل گرفت که تحقق حاکميت دينی بــر محور علی)ع( منوط به حضور مردم بوده است.حجتالاســلام ســعيدی با تأکيد بر اينکه نظريه ســازگار با مبانی اسلامی نمیگويد که مردم هيچکاره هســتند، گفــت: مردم در تحقق حاکميــت دينی نقش دارند، نــه تعيين ولی خدا و نظريه غير از اين با نظر قرآن و مبانی اسلام ناسازگار اســت.او با اذعان به اينکه امــام میفرمايند مردم نقشی برای تعيين ولايت الهيه ندارند، گفت: از نظر امام)ره( مردم مجرای تحقق ولايت الهيه هســتند و ايــن يعنی حق حاکميــت در تمــام دورانها با خداست، اما قدرت حاکميت در عصر نبوت، امامت و غيبت با مردم اســت.نماينده ولی فقيه در ســپاه پاسداران با تأکيد بر اينکه تعيين حاکم دينی مربوط به عالم ثبوت و حاکميت دينی در عالم اثبات است، بيان کرد: در صحبتهای مســئولان سياسی کشور صحبتهايی میشــنويم که توقع نداشتيم پس از گذشــت 38 ســال پس از انقلاب، آقايان مواردی را مطرح کنند که با اســاس مبانی فکری امام)ره( ناسازگار باشد.حجتالاسلام سعيدی با بيان اينکه دکتر بهشــتی معتقد بود که بين ولی فقيه، پيامبر و امام معصوم نقاط مشترک وجود دارد، گفت: نصب هر دو الهی، لکن نصب پيامبر و امام تنصيمی، ولی نصــب ولی فقيه توصيفی اســت کــه ائمه اطهار ويژگیهــای فقيه جامعالشــرايط را بيان فرموده و تعيين مصــداق را به خبرگان واگذار کرده اســت. او با اشــاره به اينکه خبرگان ولی فقيه را منصوب نمیکننــد، بلکه مصــداق را به جامعــه معرفی میکنند گفت: ولــی فقيه با پيامبــر اختياراتش با توجه به نوع نصب يکســان اســت.او با بيان اينکه موضع مشترک بين ائمه اطهار و ولی فقيه مبحث تبعيت است، افزود: همان مقدار که واجب است از دســتور پيامبر و امامان تبعيت کرد، به همان ميزان واجب اســت که از دســتورات ولــی فقيه اطاعت کرد.حجتالاسلام ســعيدی از مصونيت به عنوان چهارمين رکن مشــترک پيامبر و ائمه اطهار و ولی فقيه ياد کــرد و افزود: درباره ائمه اطهار مصونيت ذاتی و درباره ولی فقيه مصونيت حداکثری اســت و مــا درباره پيامبر معتقد به وحــی، درباره امامان معصــوم معتقد بر علم غيب و دربــاره ولی فقيه معتقد به اجتهاد هستيم.او پنجمين اصل مشترک را رســالت و مأموريت رهبران الهــی، يعنی تبيين اسلام با تفاوتهای آن، شکلگيری حکومت دينی و صيانت از شــريعت و حاکميت دينی برشمرد.با تأکيد بر اينکه دشــمن نبايد بر ما تسلط اقتصادی و نفــوذ پيدا کند، بيان کرد: دفــاع از فرهنگ و احکام اســلامی از ويژگیهای بارز شــهيد بهشــتی است و نبايــد امــروز با اين ســؤال مواجه شــويم که آيا جمهوری اسلامی نســبت به دين مردم مسئوليتی دارد يا ندارد و در فرمايشاتشان گفتند که چه کسی میگويــد مردم را بايــد به زور به بهشــت ببرند و ســؤال اينجاســت که آيا جمهوری اسلامی نسبت به اخــلاق، فرهنگ و دين مردم مســئوليت دارد يا ندارد؟او با اشــاره به پالايشــگاه تازهساخته شده از ســوی ســپاه در خليجفارس تصريح کرد: سپاه در بازسازیها به دنبال اقدامات انتفاعی نيست، سپاه پروژههايــی را که بخش خصوصی انجام نمیدهد پذيرفتــه و حتی بهصورت نســيه انجــام میدهد که پول هزينهشــده را حتی نمیدهند و متأســفيم که هم آمريکا به ســپاه حملــه میکند هم برخی خودیها به ســپاه حمله میکنند.حجتالاســلام ســعيدی افزود: تفنگ سپاه ســينه منافقين يعنی داعشــیهای ديروز و داعشــیهای امروز را نشانه میگيرد و موشک سپاه هم جزء ارکان دفاعی نظام بوده و ماهيت بازدارندگی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.