رأیااصولقگرلایاینتی که یبراید درولتخ خوطتعی امشسیتینامکیکثننردیتی

Shargh - - سیاست -

شــرق:

رأی اقليت اما درخواســت اكثريــت. بعد از مؤتلفه كه درخواســت كرده بــود50 درصد كابينه روحانی در دولت دومش تغيير پيدا كند، حالا معاون پارلمانی احمدینژاد هم خواستار اين شده است كه كابينه روحانی با خواســت آن 16ميليون رأیدهنده به رئيسی در تعارض نباشــد. اين درحالی است كه نامزد مقبول مؤتلفه در انتخابات رياســتجمهوری 96 يعنی مصطفی ميرســليم 1.16 صدم درصد رأی آورد و ابراهيم رئيســی، نامزد ديگر اصولگرايان هم 39 درصد آرا را از آن خود كــرد. ميرتاجالدينی، در گفتوگو با خبرآنلاين درباره انتظار از تغيير اساســی در دولــت دوم روحانی گفته و اينطــور ادامه داده اســت: «اين تغيير در دو جهت میتواند باشــد؛ يک جهــت مطلوب كــه مــورد انتظار مردم اســت كه دولت را در راســتای رفع مشــكلات مــردم؛ كارآمد كنند. بهويــژه در حوزه وعدههــای اقتصادی، ايجاد شــغل، خروج از ركود و... كه برای عملیكردن اين وجه بايد نيروهــای جوان و بانشــاط را وارد كابينه كــرد. يک وجه ديگر را راديكالهای سياســی انتظار دارند، بــه اين معنی كــه انتظار دارنــد روحانی در مرحله انتخاب كابينه بهعنوان يک نوع راديكاليست سياســی و افراطی ظهور كند». او با اشــاره به اينكه اين 16ميليون رأی نشــان میدهــد كه آنها از دولت يازدهم راضــی نبودند، گفته اســت: «الان روحاني رئيسجمهــور همه اســت و بايد كابينــه را طوری بچيند كه لااقل در تعارض با اين بخش عظيم از رأی مردم نباشد. يعنی رويكرد جناحی در كابينه نباشد».

حميدرضــا ترقی عضو شــورای مركــزی مؤتلفه هــم چنــدی قبل با اشــاره به اينكه كابينه فعلی برای ادامه فعاليت در دولت آينده توانايی زيادی ندارد، گفته بود: «برخی از وزرا توفيقی در فعاليتهای كاریشان نداشتد تا پاسخگوی مطالبــات مردمی باشــد و به نظــر مــن مجموعا بايــد 50 درصد كابينــه تغيير پيدا كند». مصطفی ميرسليم هم در پيام پســاانتخاباتی خود به روحانی تأكيد كــرده بود كه بــه دنبال «جبران فرصتهای ســوخته در چهار ســال گذشــته، باشد و رويكــرد كارآمــدی در كابينه داشته باشد».

مطالبه آنها که به رقیب رأی دادند

همــان زمان يــک فعال سياســی اصلاحطلب به نكتــه جالبی اشــاره كرده و گفته بود اگــر ايرانيان نيز نظری مشابه آقای ميرســليم داشتند، طبعا به ايشان رأی میدادند و نه به حســن روحانی! و اگر قرار باشد روحانی برنامه رقيبان انتخاباتی خود را اجرا كند، ديگر چه نيازی به برگزاری انتخابات و به رأی مردم گذاشتن برنامههــای متفاوت و اين همه دلهره و هزينه و غيره بــود؟ آيا آنها به واقع انتظــار دارند كه رئيسجمهور منتخب برنامه رقيبان خود را به اجرا بگذارد؟

ســؤال مهم اين اســت كه اگــر ماجــرا برعكــس بــود و اصوگرايــان انتخابــات را برده بودنــد در چينــش كابينه چه ســهمی به حاميان رقيب خود میدادنــد يــا خواســت بدنه رأیدهنده او را تا كجا و چقدر لحاظ میكردند؟ نمونه نزديک آن دولت احمدینژاد اســت. طبق اعلام وزارت كشور دولت نهم، رقيــب احمدینــژاد در انتخابات ســال 88، 13ميليون رأی آورد. سؤالی كه بهتر است ميرتاجالدينــی بــه آن پاســخ دهــد، اين اســت كــه بازتاب خواست اين 13ميليون نفر در كابينه دوم احمدینژاد چقدر و كجا بود؟

اينقدر كه اصولگرايان حامی رئيسی كه نامزدشان بازنده انتخابات رياســتجمهوری شــد، برای دولت خطمشــی تعييــن میكننــد، حاميــان اصلاحطلب روحانی ســخن نمیگويند. درحالیكــه اكثريت مردم به برنامهها و خطمشــی رئيســی برای اداره كشــور «نــه» گفتنــد، اما حاميــان او در تريبونها هــر روز از بايد و نبايــدی جديد برای روحانی پــرده برمیدارند. اخبار رســيده هم حاكی از اين اســت كــه آنقدر كه اصولگرايان در جلسات خود با روحانی در چهار سال گذشــته، طرح مطالبه میكردند، اصلاحطلبان طرح نكردند. برعكس، اصلاحطلبان ســعی كردند حداقل مطالبات را از روحانی مطرح كنند و به اينكه او فضای بهتری نســبت به سالهای گذشته برای اصلاحطلبان به وجود آورد، قناعت كنند. البته شــايد وضعيت در دولت دوم روحانی متفاوتتر از دولت نخستش باشد. اين انتظار كه روحانی به پشــتوانه رأی بهدستآورده به دنبال برآوردهكردن مطالبات بدنه حامیاش باشد، نهتنها طبيعی و منطقی اســت بلكــه اتفاقا كار ويژه اوست؛ اما منطق میگويد كه اين مطالبات قاعدتا بايد از زبان حاميانش يا همان اصلاحطلبان جاری شــود، نه اصولگرايان. اگر هم درخواســت تغيير 50درصدی كابينــه طرح میشــود، اين خواســته بايد از ســوی نمايندگان اكثريت رأیدهنده به روحانی طرح شــود، نه مخالفانش؛ چراكه قطعا تغيير مدنظر اصولگرايان 180 درجه متفاوت از تغيير مدنظر اصلاحطلبان است. درخواست تغيير 50درصدی كابينه را هم محمدعلی نجفی مطرح كرده و هــم محمدرضا عارف. عارف با اشــاره به اينكه برخی از وزرا توفيقی در فعاليتهای كاریشان نداشتد تا پاسخگوی مطالبات مردمی باشند، گفته بود: «بــه نظر من مجموعا بايد 50 درصد كابينه تغييــر پيدا كند. ما بايد بهعنــوان يک مطالبه جدی از دولت روحانــی در دوره دوم جوانگرايی را بخواهيم و دنبال كنيم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.