هنری کیسینجر با ولادیمیر پوتین دیدار کرد

Shargh - - جهان -

هنری کیســینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا که برای شرکت در نشست بینالمللی پریماکوف در سوریه بهسر میبرد، عصر پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. بســیاری این ماقات را پیشدرآمدی بر نخســتین دیدار رودرروی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه نشســت گروه 2۰ )G20( میداننــد که حدود یک هفته دیگر در هامبورگ آلمان برگزار میشود. حضور کیسینجر در روسیه از آن رو اهمیتی دوچندان مییابد که به اقرار مقامات دو کشــور، روابط روســیه و آمریکا به تیرهترین حالت خود در سالهای اخیر رسیده است. گذشته از رأی مثبت به پیشنویس طرح تشدید تحریمهای روسیه در سنای آمریکا، سیاستمداران آمریکایی علیالخصوص دموکراتها و منتقدان جمهوریخواه ترامپ، روسیه را به مداخله در انتخابات ریاستجمهوری این کشور متهم میکنند، مســئلهای کــه پوتین قویــا آن را تکذیب کرده اســت. از دیگر سو، در سوریه نیز با واردشدن جنگ علیه داعش به مراحل پایانی، تقابل میان حامیان و مخالفان اسد به بالاترین سطح خود رسیده است که زمینه را برای تقابل هرچه بیشتر مسکو و واشنگتن مهیا میکند. آمریکا احتمال حمله شــیمیایی دولت سوریه را بهانهای برای شروع یک جنگ تمامعیار در این کشور قرار داده و روسیه نیز با بیاســاسخواندن این ادعا، اعام کرده که پاســخ قاطعي به هرگونه تحرک مداخلهجویانه آمریکا خواهد داد. در همین رابطه الکســی پوشــکاف، سناتور روس، نحوه استقرار ناوها و هواپیماهای آمریکایی را نشانه عزم آمریکا برای حمله به یک پایگاه هوایی در سوریه دانسته است. ســرگئی لاوروف نیز با غیرعادیخواندن روابط دو ورود دیپلمات کهنهکار کشور، ابراز امیدواری کرده است که دیدار پوتین و ترامپ در نشســت گروه 2۰، در روشنشدن افق روابط دو کشور مؤثر واقع شود.

دوست کرملین، معتمد واشنگتن

وقتی چند سال پیش از ولادیمیر پوتین درباره سابقه کاریاش پرســیدند، او بالاخره مجبور شد که به سوابق امنیتــی و اطاعاتــی خود اعتــراف کند. همــان موقع کیســینجر در واکنش به این مســئله، ایــن جمله را به زبان آورد: «تمام انســانهای شایسته کار خود را از امور امنیتی شروع میکنند؛ مثل خود من ». در واقع، کیسینجر پیش از تکیهزدن بر صندلی وزارت خارجه، برای حدود یک دهه بهعنوان مشــاور امنیت ملی ریاستجمهوری و رئیس شــورای امنیت ملی انجام وظیفــه کرده بود. شــاید به همین دلیل باشــد که کیســینجر بــه یکی از معدود آمریکاییهایی بدل شده که در سالیان اخیر دیدارهایی گاه به گاه با پوتین داشــته اســت، آن هــم در دورانی که این دو کشــور بیش از پیش از هم فاصله میگرفتند. حتی زمانی که دونالــد ترامــپ در نطقهای انتخاباتیاش، وعــده همکاری بیشــتر و نزدیکتر با روسیه را میداد، خیلیها از کیسینجر بهعنوان یــک رابط بالقوه میان واشــنگتن و مسکو یــاد میکردند. بههرحال چنین انتظاری از فردی که بهعنــوان معمار آشــتی با شــوروی در دهه 7۰ میادی شــناخته میشود، چندان دور از ذهن هم نیســت. او بهعنوان وزیــر امور خارجه ریچارد نیکســون، رئیسجمهور وقت آمریکا، در دوران جنگ سرد موفق به ایجاد یک ارتباط شخصی و سازنده با آناتولی دابرینین، سفیر شــوروی در آمریکا شد که به اعتقاد مورخین سهم مؤثری در کاهش تنشهای میان دو کشــور ایفا کرد. انعقاد پیمان ســالت میان آمریکا و شوروی با هدف محدودسازی ساحهای استراتژیک این دو کشور را نیز باید به کلکســیون افتخارات دیپلماسی کیسینجر اضافه کرد. البته تاشهای او برای پایاندادن به جنگ ویتنام در سال 1973 بود که نهایتا جایزه صلح نوبل را برای او به ارمغان آورد.

اتفاق نظر ترامپ و کیسینجر بر سر روسیه

هرچند وجود اتفاق نظر سیاســی میان کیســینجر و ترامپ بعید به نظر میرســد اما این دو در قبال روسیه به نظر اشتراک نظر قابل توجهی دارند. کیسینجر نهتنها از انتخاب تیلرسون بهعنوان وزیــر امور خارجه اســتقبال کرد بلکه درخصــوص مداخلــه احتمالی روسها در انتخابــات آمریکا نیز ابراز تردید کرده اســت. البته این موضعی نیست که این دیپلمات کهنهکار یکشبه به آن رسیده باشــد. او برای سالیان سال بر این باور بوده اســت که ایجاد یــک موازنه قــدرت میان ایالات متحده و روســیه به ارتقا و بهبود ثبات جهانــی کمک میکند. بااینحال، منتقدان او بر این مســئله انگشــت میگذارند که چنین رویکردی، سرکشی بیشتر کرملین را به دنبال دارد که به نظر آنها، مصداقهای این سرکشی را در مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، مداخله نظامی این کشور در اوکراین و حمایت از بشار اسد در سوریه میتوان دید. از نظر منتقدان کیسینجر، او رئالیستی است که بیشتر به توازن قــوا اهمیت میدهد تا دموکراســی و حقوق بشــر. با وجود تمامی این انتقادها، کیســینجر دیپلمات کهنهکاری است که برای نزدیک به چهار دهه مشاوری قابل اطمینان برای رؤســای جمهور آمریکا بوده است و نمیتوان به سادگی از کنار نظرات و مواضع او گذشت.

پیشتر نیز در دولت بوش پســر وقتی روابط مسکوواشنگتن رو به سردی گذاشته بود، کیسینجر با همکاری یوگنی پریماکوف، نخستوزیر سابق روسیه و رئیس اتاق صنعت و تجارت، تیمی را برای تمرکز بر روابط دوجانبه روسیه و ایالات متحده به راه انداخت. اقدامی که تقدیر پوتین را نیز به دنبال داشــت. زمانی هم که باراک اوباما، دولت را از جورج بوش تحویل گرفت به کمک کیسینجر برای ارتباط با پوتین حســاب کرده بــود. البته اقدامات اوباما نیز به علت نارضایتــی پوتین از حمایت آمریکا از ناتو و گســترش اتحادیه اروپــا راه به جایی نبرد؛ هرچند در هر صورت، مانع افزایش تنش میان دو کشــور شــد. در هر صورت کیســینجر معتقد اســت باید روسیه را با عنوان عنصر کلیــدی در نظم نوین جهانی پذیرفت و نه بهعنوان تهدیدی علیه ایالات متحده. او در بحران سوریه نیز خواستار همکاری ایالات متحده با روسیه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.