«خانه پدری» «ژانی گَل» و «خرس»

Shargh - - سينمايايران -

مهــدی کبورانــی:

ســینمای ایران همــواره بــه دلایــل متعــدد و در برهههــای زمانــی مختلــف بــا محدودیتهایــی بــرای فیلمهــا مواجــه بوده اســت. دلایــل عدم اکران بســیاری از فیلمهای توقیفی ســینمای ایران با توجه به مقررات، کاملا منطقی به نظر میرسد.

این در حالی اســت که بسیاری از فیلمهای توقیفی دیگر، به دلایل مختلــف ازجمله سوءبرداشــتها و البته مســائل وابســته به شرایط زمانــی، رنــگ اکــران را بــه خود ندیدهاند. در میان فیلمهای توقیفی سینمای ایران، بســیاری از فیلمها بیانگر مشــکلات و مســائل انسانی هســتند که با نگاهــی عمیقتر به آنهــا، میتــوان بــه ایــن نکته پی بــرد کــه از مفهومی به وســعت انســانیت ســخن میگویند و دلیل صحبتکردن و ساختهشــدن آنها در یــک جغرافیای خاص، میتواند فقطوفقــط شــناخت بهتــر یــک فیلمساز نســبت به آن بستر باشد. از زمــره ایــن دســته از فیلمهای اکراننشده ســینمای ایران میتوان به سه فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری، «ژانی گَل» جمیل رســتمی و «خرس» خسرو معصومی اشاره کرد.

خانه پدری

ایــن فیلم کیانــوش عیاری که پس از سه ســال توقیف در نهایت در جشنواره فجر ســیودوم اکران شــد، پس از توقیف موفق به اکران دوروزه در روزهــای چهارم و پنجم دی 1393 شــد که البتــه اکران آن پس از دو روز متوقف شــد. «خانه پدری» به دلیل پرداختن رســانهها به آن، برای مخاطب سینمای ایران آشناســت؛ هم درونمایه آن و هم ســوژهای که به آن پرداخته است، اما هیچیک از اینها نمیتواند نقش اکران این فیلم را ایفا کند.

ژانی گَل

فیلــم دوم جمیل رســتمی که در ســلیمانیه عراق و از روی رمانی به همین نــام اثر ابراهیــم احمد، نویســنده توانمند کردستان عراق، ساخته شده، به ظلمهای حکومت پادشــاهی عراق به کردهــای این کشــور در بین ســالهای 1947 تا 1957 میپردازد. جمیل رستمی در این فیلم با تبحر تمام فضای حاکم بر عراق در دهههای 1940 و 1950 را به تصویر کشیده و برای این فیلم نماینده اســکار 2008 از عراق شد. شاید در ابتدا به نظر رسد که «ژانی گَل» به مســائل کردهــا میپردازد، اما بــا نگاهــی فراقومیتی میتوان به این موضــوع پی برد که دغدغه رســتمی یک درد مشــترک انسانی است.

خرس

این فیلم خســرو معصومی در سیامین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت ســیمرغ بهترین بازیگر مرد برای فرهاد اصلانی و همچنین سیمرغ بهترین صداگذاری شد.

این فیلم، به واســطه خلق یک موقعیــت دراماتیــک بســیاری از پدیدهها را روایت میکند، اما فیلم به دلیل موقعیتی که روایت اصلی داســتان در بستر آن شــکل گرفته، همواره با محدودیت اکران در ایران مواجه بوده اســت. اینگونه است کــه این ســه فیلم ســینمای ایران کــه بیش از هر چیــز به مضامین و دغدغههــای انســانی میپردازند، همچنــان فرصت اکــران عمومی نیافتهاند.

همواره انتظــار میرفت که این ســه فیلم و فیلمهــای دیگری از این دســت، در دولــت یازدهم به اکران عمومی برسند که البته هنوز این امر محقق نشــده اســت. اینک بــا زمزمههایــی مبنی بــر بازبینی فیلمهای توقیفی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن اشاره کرده بود و بــا انتصاب ابراهیــم داروغهزاده بهعنوان معاون ارزشیابی و نظارت، امید اســت ایــن امکان بــرای این فیلمهــا در دوران معاونــت وی محقق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.