وزیر بهداشت بر برگزاری مراسم تأکید کرد حکم وزیر برای برنامه سالگرد «کيارستمی»

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

مراسم بزرگداشت عباس کیارستمی بهطور قطعی و بنابر خواست وزیر بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود. ابتدا در خبرها آمد که مراسم کیارســتمی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود، اما به دنبال این خبر، به دلیل عدم همکاری مسئولان و ممانعت حراســت دانشــگاه شــهید بهشــتی این مراسم لغو شد؛ بیآنکه دلیل موجهی برای آن بازگو شــود. به دنبال انتشار گفتوگوی بهمن کیارستمی با «ایلنا»؛ مبنیبر جلوگیری از برگزاری مراســم سالگرد عباس کیارســتمی در دانشگاه شــهید بهشتی، وزیر بهداشــت شــخصا مســئله را پیگیری کــرد. بهمن کیارســتمی در گفتوگو با ایلنا توضیــح داد: «صبح پنجشنبه، هشــتم تیر، دکتر حسن قاضیزادههاشمی )وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی( شخصا بــا بنده تماس گرفت و آمادگی خــود را برای حضور در مراســم ســالگرد عباس کیارســتمی و سخنرانی درباره پرونده پزشــکی او اعلام کــرد».وی ادامه داد: وزیر بهداشت با اشــاره به اینکه اطلاعی از ممانعت از برگزاری مراســم در دانشگاه شهید بهشتی نداشته اســت، متذکر شده با پیگیری شخص ایشان قرار شده مراسم رسمی سالگرد درگذشت عباس کیارستمی روز 14 تیر در دانشگاه شهید بهشــتی برگزار شود. بهمن کیارستمی ادامه داد: همچنین بر اساس گفتوگویی که با دکتر هاشمی داشــتم، قرار است در این مراسم دکتر حریرچی )معــاون وزیر( و دکتر پیوندی )رئیس دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی( حضور یابند. او تأکید کرد: امیدواریم در چهاردهم تیر آخرین گزارش درباره پرونده پزشکی عباس کیارســتمی مطرح و توضیحات دقیقی درباره پرونده پزشکی کیارستمی بیان شود. بهمن کیارستمی پیــش از این هم درباره اینکه آیــا برنامه دیگری برای ســالروز درگذشت عباس کیارســتمی برگزار میشود یــا خیر، گفته بود: قصد نداریــم برنامه دیگری برگزار کنیم زیرا بــرای ما مهم این بود که بعد از یک ســال بررسی و کارشناسی، توضیحات دقیقی درباره پرونده پزشکی کیارستمی بیان شود. البته برخی علاقهمندان کیارستمی برنامههایی مدنظر دارند، اما برنامهای که خانواده عباس کیارســتمی قصد داشت برگزار کند، با توجه به عدم موافقت دانشگاه شهید بهشتی منتفی شــده اســت، اما حالا که برگزاری این مراسم قطعی شده، علاقهمندان به ســینما و استاد بزرگش، عباس کیارستمی، انتظار دارند هرچهزودتر مصادیق حقیقی مطــرح و ســندهای مســتدل این مرگ شــبههانگیز رونمایي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.