حیاط فرهنگستان هنر مسدود شد راهی به «دروازه بهشت» نيست

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر: حیــاط فرهنگستان هنر چهارشنبه، هفتم تیــر با شیشــههای ضخیــم و بــدون اطــلاع قبلی مسدود شــد. سایت «انصافنیــوز» گزارش کرد حیاط عمومــی مجموعه فرهنگســتان هنر، واقع در خیابان ولیعصر که سالهاســت محل نشســتن و گپزدن مردم اســت، با شیشههای ضخیم مسدود شــده. نگهبانها و کارکنان کتابفروشی مجموعه از دلیــل ایــن اقدام اظهــار بیاطلاعــی میکنند. مشــاهدات خبرنگار «شــرق» هم از مسدودشدن این حیاط یا به تعبیر دقیقتر رواق حکایت داشت؛ رواقی یادآور حیاطهای ایرانی که در ساخت آن به تمثیلها و اســتعارهها توجه شده بود. ستونهای این ســاختمان یادآور ســتونهای تختجمشید و سابقه بدنه آن نیز به ســتونهای چوبی 400 سال پیــش برمیگردد کــه در حوزه تمدن ایران شــکل گرفته. اشعاری از شاهنامه و گلشــن راز شبســتری در قســمتهای زیر ســتونها حکاکی شــده و سرستونها هم برگرفته از سرستونهای دوره ساسانی است. در کنار معماری ســنتی و قدیمی، آهنها و تیرآهنهای سقف هم فضای شاعرانهای به ساختمان دادهاند. معمار این بنا در این ســاختمان تلاش کرده معماری همه دورههــا و زمانهــا را یــادآوری کنــد. ورودی این بنا «دروازه بهشــت» نــام دارد و برگرفته از دروازه سبزرنگ نوفللوشاتو اســت که امام خمینی از آن عبور میکرد. آب هم نشانگر روشنایی و مظهر علم و دانش بشری اســت. علی معلمدامغانی از سال 1۳٨٨ مقیم «دروازه بهشــت» شــده است. معمار این بنا «میرحسین موسوی» است. موسوی در سال 1۳77 این مجموعه را تأسیس کرد و تا دی 1۳٨٨ رئیس این مجموعه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.