بزرگداشت پيشکسوتان اهل قلم همراه با رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار»

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

آییــن رونمایی از کتاب«یــادگار ماندگار» و بزرگداشــت پیشکســوتان اهل قلم به مناسبت روز قلم از سوی مؤسســه خانه کتاب برگزار میشود. به گزارش روابطعمومی خانه کتاب، مؤسسه خانه کتاب سهشنبه )1۳ تیر( به مناســبت روز قلم در مراسمی بــا حضور ســیدرضا صالحیامیری، وزیــر فرهنگ و ارشاد اســلامی، جمعی از پیشکســوتان اهل قلم، ناشران، چهرههای فرهنگی و اصحاب رسانه، از کتاب «یادگار مانــدگار؛ پرتره یکصدوده پیشکســوت اهل قلم» رونمایی میکند. آیین رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار» و تجلیل از پیشکسوتان اهل قلم سهشنبه (1۳ تیر( ســاعت 10 صبــح در مرکــز همایشهای کتابخانه ملی به نشــانی بزرگــراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، در غربی، سالن قلم برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.