موسسه ی اعتباری نور از نظر ميزان سرمایه و تعداد شعب مقام دوازدهم را در ميان تمامی بانک ها و موسسات اعتباری کشور داراست.

Shargh - - اقتصاد -

موسسـه ی اعتباری نور یکی از پنج موسسـهی دارای مجـوز رسـمی از سـوی بانـک مرکـزی اسـت کـه در حال حاضـر در میـان 42 بانک و موسسـهی اعتباری کشـور از نظر تعداد شـعب و میـزان منابـع در مقـام دوازدهـم قـرار دارد. محمدحسـین اسـکندریزاده، ریاسـت هیئـت مدیـرهی موسسـهی اعتباری نـور، در مصاحبه ای از اهـداف و برنامههـای آتـی ایـن موسسـه می گویـد. میدانیـم کـه موسسـه اعتبـاری نـور یکـی از پنج موسسـهی اعتبـاری دارای مجوز از سـوی بانـک مرکـزی اسـت. این موسسـه راه خود را در مسـير بانکی کشـور چگونه و از چه زمانی آغـاز کرد؟ موسسـهی اعتبـاری نـور در سـال 91 بـا کسـب مجـوز رسـمی از سـوی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران، رسـما فعالیت خود را در عرصـهی بانکـی کشـور آغـاز نمـود. ایـن موسسـه از تجمیـع سـه موسسـهی ریحانـه گسـتر مشـیز، کارسـازان آینـده و پیشـگامان کویـر یـزد شـکل گرفـت کـه هـر کـدام از این موسسـات قبـل از تجمیـع نیـز بیـش از 15 سـال سـابقهی فعالیـت درخشـان در عرصـهی پولـی و بانکـی کشـور داشـتند. خانـوادهی موسسـهی اعتبـاری نـور در حـال حاضـر از بیشـتر از یـک و نیـم میلیـون نفر سـپردهگذار و بیـش از 2500 نفـر نیـروی انسـانی کارآمـد، آمـوزش دیـده و باتجربه تشـکیل شـده اسـت. تعـداد شـعب موسسـه 336 شـعبه در کشـور اسـت و بـر ایـن اسـاس موسسـهی نـور از نظر میـزان منابـع و تعـداد شـعب فعـال در سـطح کشـور در مقـام دوازدهـم در میـان تمامـی بانک ها و موسسـات اعتباری کشـور قرار دارد. مجمـع عمومی سـالانه موسسـه اعتباری نـور امسـال در چـه تاریخـی برگـزار می شـود؟ پیـش از ایـن قرار بـود که مجمـع عمومی فوق العاده موسسـه اعتبـاری نور در تاریـخ پانزدهم تیـر ماه سـال جاری برگزار شـود امـا به منظور رعایـت کامـل مفـاد اساسـنامه و مصوبه هیئت مدیـره، و همچنیـن بـه منظـور رعایـت حقوق سـهامداران، برگـزاری مجمع در ایـن تاریخ لغو و بـه زمـان دیگری کـه متعاقبا از طریق رسـانه هـا و جرایـد اعـام میگـردد، منتقـل شـد. ادغام نهایی چه زمانی صورت میپذیرد؟ ادغـام نهایی حداکثر ظرف دو مـاه آینده از نظر انتقـال بدهیهـا و دارائیهـا انجـام میگیـرد و در حـال حاضـر ایـن موضـوع در حـال بررسـی کارشناسـی اسـت و در نهایـت بـا مصوبـهی هیئـت مدیـره و عندالـزوم مجمـع و بـا تاییـد مراجـع مربوطـه از جملـه بانـک مرکـزی انجام خواهـد گرفت. در چنـد مـاه گذشـته تبلیغـات منفی بسـیاری علیـه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری کشـور انجـام شـد که بـرای تعـدادی از ایـن بانکها و موسسـات دردسـر سـاز شـد. آیا این موضوع در رونـد فعاليت موسسـهی اعتبـاری نور نيـز تاثيری داشـت؟ همانطـور کـه اشـاره کردیـد، متاسـفانه فضـای مسـموم تبلیغاتـی که علیه بانکها و موسسـات اعتبـاری کشـور ایجاد شـده بـود بحـران هایی را در بانکهـا و موسسـات مختلـف ایجـاد کـرد. امـا بـه لطـف خداونـد، اعتمـاد مـردم و سـپردهگذاران عزیـز موسسـهی اعتبـاری نور و همچنیـن پشـتیبانی و حمایت بانـک مرکزی و اقدامات سـنجیدهی مجموعه مدیران موسسـه، و بـا پولرسـانی بـه موقـع در شـعب ایـام و کازرون، موسسـهی اعتبـاری نـور بـه سـامت از ایـن جریـان عبـور کـرد و همیـن موضـوع موجـب دلگرمـی بیـش از پیـش مشـتریان و سـپردهگذاران موسسـه شـد. چراکـه حـالا بـا اطمینـان بیشـتری میداننـد کـه هر زمـان که اراده کننـد میتوانـد بـه سـرمایه و دارایی خود دسترسـی کامل داشـته باشـند و هیچ مشکل و محدودیتـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. از منظـر فرایند قانونی موسسـه اعتباری نـور چگونـه تحـت پوشـش و حمایـت بانـک مرکـزی قـرار دارد؟ موسسـهی نـور در سـال 91 بـا اخـذ مجـوز بانک مرکزی رسـما در لیسـت موسسـات مورد تاییـد ایـن بانـک قـرار گرفـت. بـر ایـن اسـاس تـا بـه حـال حـدود 10 درصـد از منابـع ایـن موسسـه نـزد بانـک مرکـزی بـه عنـوان ذخیره قانونـی تودیع شـده و همچنین از آغـاز فعالیت موسسـه بـه منظور تضمیـن سـپردهها، بیمهی آنهـا بـه صـورت مسـتمر پرداخت شـده اسـت و از ایـن منظـر موسسـهی اعتبـاری نـور دارای قـدرت و اسـتحکام کامـل در پاسـخگویی بـه سـپردهگذاران اسـت. بنـا بـر دسـتور بانـک مرکـزی موسسـاتی کـه تعـداد شـعبات بالایـی در برخـی از اسـتانها دارنـد بایـد، تعـداد شـعب خـود را در ایـن اسـتانها کاهـش دهنـد. آیـا ایـن موضـوع باعث تعدیـل و تقليل نيرو در موسسـهی اعتبـاری نـور خواهد شـد؟ خیر. موسسـهی نـور به هیچ وجـه قصد تعدیل و تقلیل نیروی انسـانی ارزشـمند خود را ندارد. امـا در راسـتای عمـل بـه قوانین بانـک مرکزی و همچنیـن ایجـاد شـعب بزرگ چنـد منظوره، تعـدای از شـعب خـود را در برخـی از اسـتانها ادغـام خواهـد کـرد و در عوض شـعب بزرگی را راهانـدازی خواهـد کـرد کـه در آن فعالیتهای مختلـف پولـی نظیـر امـور مربـوط بـه صرافی، سـهام، کارگـزاری و غیـره انجـام گیـرد. نیروی انسـانی آموزشدیـده و باتجربـهی موسسـه از مهمتریـن دارایـی هایـی اسـت کـه بـه هیـچ وجـه قصـد از دسـت دادن آنهـا را نداریم. از مهمتریـن اهـداف و برنامههـای آتـی موسسـه اعتبـاری نـور بـه چه مـواردی میتـوان اشـاره کـرد؟ انطبـاق کامل موسسـه با معیارهـای بینالمللی از جملـه مبـارزه بـا پولشـویی و رعایـت کفایت سـرمایه از مهمتریـن اهـداف ماسـت. به همین منظـور درحال حاضر مشـغول بررسـی افزایش سـرمایه هستیم. بعـاوه موسسـهی نـور بـه زودی وارد بـورس اوراق بهـادار میشـود و لـذا بـا بـاز شـدن نماد موسسـه اعتبـاری نـور در تابلوی بورس، بسـتر مناسـبی برای معامات سـهام این موسسـه در بـورس اوراق بهـادار فراهـم خواهد شـد. همچنیـن اسـتفاده از برتریـن تکنولوژیهـای روز دنیـا در ارائهی سـرویس به مشـتریان عزیز از جملـه مواردی اسـت که همیشـه در دسـتور برنامههـای این موسسـه قـرار دارد. موسسـهی اعتبـاری نـور پـس از پیوسـتن بـه شـبکهی شـتاب، سـاتنا و پایـا در مـدت کوتاهـی بـا راهانـدازی همراهبانـک و اینترنتبانـک گامهای مفیـد و موثـری در ارتقـا سـطح خدمـات الکترونیـک خـود برداشـت و حرکـت رو بـه جلـوی خـود را بـا قـدرت در ایـن مسـیر ادامه خواهـد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.