ونزوئلا؛ خشونت اوج میگیرد

Shargh - - روزنامه -

تــا زمانــی کــه مــادورو روی کرســی ریاســتجمهوری ونزوئلا نشســته باشــد، اوضــاع خیابانهــای کاراکاس همیــن اســت. از یکسو دود آتشــی که معترضان برافروختهانــد، این خیابانهــا را فرا گرفته و از ســوی دیگر واکنش خشونتبار دولت وضعیــت پایتخــت را بــه ایــن حــالوروز انداخته اســت. دولت ونزوئلا برای سرکوب اعتراضهای خیابانی دست به دامن حملات هوایی هم شــده اســت. آنها معتقدند این حملات فقط برای دســتگیری شخصی که قصد داشته به ســاختمان ریاستجمهوری آســیب وارد کند، صورت گرفته است. رهبر معترضان گفته دولت مــادورو برای توجیه سرکوب این ادعاها را مطرح میکند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.