قطر؛ بحران ادامه دارد

Shargh - - روزنامه -

دعوا میان قطر و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس به واشنگتن هم کشیده شده است. تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی در پایتخت آمریکا مقابل ساختمان سفارت قطر تجمع کردهاند. آنها از دولت قطــر میخواهنــد دســت از حمایــت از تروریســم بردارد. پیش از ایــن معترضان در پاریــس و لندن هم مقابل ســاختمان ســفارت قطر تجمع کــرده و علیه دولت دوحه شــعار داده بودند. بیش از دو هفته اســت که بحران قطر شــکل گرفته است. کشورهای عربستان، امارات، بحرین، مصر و یمن بــا این ادعا که دولــت قطر حامی تروریسم اســت، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کردهاند.

عکس: عربنیوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.