انتخاب فرد يا تعيين ويژگیهای مسئوليت؟

Shargh - - صفحه اول - سیدابوالفضل رضوی نماينده ادوار مجلس

هرچقــدر بــه مراســم تنفيــذ حکــم و تحليف رئيسجمهور محتــرم نزديک میشــويم، گمانهزنی و بحث بر ســر انتخاب مقامات اجرائی كشــور داغتر میشود. در انتخابات روز 29 ارديبهشت جاری مردم كشــور ما همانند ادوار گذشــته انتخابات، پرشــور و گســترده در پاي صندوقهاي رأي، براي شــركت در انتخابــات عرصه ملي يعني انتخاب رئيسجمهوری، بالاتريــن مقام كشــور بعد از مقام معظــم رهبری و انتخابــات محلــی؛ يعنــی انتخاب اعضای شــورای اسلامی شــهر و روســتا برای ســپردن مديريت امور شهری و روستايی به آنها حاضر شدند.

در كشور ما فضای انتخابات بين نامزدها و طرفداران آنها هميشــه رقابتی بوده است كه در سنوات گذشته اين رقابت را بهوضوح در ســطح شــهرها و روستاها شــاهد بوديم، اما اين دوره از انتخابات با وجود شــور و هيجــان حاكم، يک تفاوت عمــده با انتخابات ادوار گذشــته داشــت و آنهم تبليغات و رقابت شديد در عرصه فضای مجازی، بهويژه در شبکههای اجتماعی بين نامزدها و طرفداران آنها بود كه نتيجه آن حضور بيش از 40 ميليون نفر در انتخابات رياســتجمهوری و مشاركت حدود 73 درصد مردم در اين دوره بود كه در مقايســه با انتخابات ساير كشورها كمنظير و حتی بینظير است و پشتوانهاي عظيم برای نظام جمهوری اسلامی ايران محسوب میشود كه اميدوارم مسئولان كشــور قدر حضور پرشــور مردم در عرصه انتخابات ملی و محلی را بداننــد. بههرحال مردم با حضور در پای صندوقهای رأی به وظيفــه خود عمل كردند و حالا نوبت منتخبان مردم اســت كــه بدون هيچگونه ملاحظات سياســی، جناحی، خويشــاوندی، تعارف و رودربايســتی به وظيفه قانونی و شــرعی خود عمل كنند، بنابراين منتخبان بايد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.