«سازمان زنان و خانواده» در دولت دوازدهم؟

Shargh - - صفحه اول - ژاله شادیطلب . جامعهشناس

اگرچه هنوز دولــت دوازدهم تشــکيل نشــده و گرچه بــه نظر میرسد هنوز برای مطالبه تحقق وعدهای بســيار زود است؛ اما چه كنيم كه تجربه به مــا زنان ثابت كــرده، اگر زودتــر يادآوری نکنيم؛ بــه كلی فراموش میشويم و بعد ممکن است كه خيلی دير شده باشد. حتی احتمال دارد با گذشت زمان اصلا دادن وعدهای را بــه خاطر نياورند كــه اثبات آن نيــز عملا ممکن نخواهد بود. بــا توجه به تغييــرات آخرين روزهای دولت دهــم و ارتقای ناگهانی ســمت رئيس مركز امور زنان و خانواده به «معاونت رياســتجمهور» و ايجاد دفتری كه كاركردهای لازم را نداشت، نيمی از جمعيت كشــور در چهار ســال دور اول دولت آقای روحانی همواره با اين پرســش كليــدی مواجه بوده اســت كه بالاخره جايگاه زنان و خانواده در ســاختار دولت كجاســت؟.مجادله درباره بازوهــای اجرائی امور زنــان در نهادها و دســتگاههای اجرائی دولت، اختيارات و مســئوليتهای آنها و اينکــه درباره هر مسئله مربوط به زنان چه كسی سياستگذار است؟ چه كســی بايد پاســخگو باشــد؟ و... و پرسشهای ديگری از اين دســت و طبيعتا بدون پاســخ، ســبب ابهام در تفکيک مســئوليتها و وظايف و در نتيجه نامکشوفماندن مسائل زنان شد. تلاش جامعه زنان بــرای طرح موضــوع، ضمن برخورد بــا روش انکار هرگونه وعدهای، متهم به سهمخواهی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.