خرمشهرها را زنده كنيم دريا را دريابيم

Shargh - - صفحه اول - زهرا احمديپور*

درست از ســوم خرداد 1361 تا اكنــون كه بيش از 35 ســال از آن روز گذشــته اســت، بحث بازســازي خرمشــهر و آبادان و رؤياي بازگشت رونق و شکوه به اين دو پاره عزيز وطن همــواره موضوع جدلهاي سياســي و اقتصادي بوده است. آبادان و خرمشهر كه روزگاري دروازه دريايي ايران بودند و نيروي كار و فکر از سراســر ايران و حتي جهان به آنجا سرازير ميشــد، اكنون با آمار بالاي بيكاري و نابســاماني اقتصــادي درگيرند و همچنــان زخم عميق جنگ را بر پيکرشــان ميشود بهراحتي ديد. اما خرمشهر را چگونه ميتــوان خرم كرد؟ آبــادان چگونه به دوره طلايــياش بازميگردد؟ در پاســخ به اين دو ســؤال، ميتوان هــزار گزاره مطرح كــرد ولي يک گزاره ممکــن و مقدور و عملياتــي وجود دارد كه همچنان از آن غفلت ميشــود؛ ارونــد. اروندرود يکي از بهانههــاي صدام براي حمله به ايران بود. نقش اروند در توســعه آبادان و خرمشهر در پيش از انقلاب، مناقشــه بر ســر اين رود تاريخي را براي ديکتاتور عراقي به موضوعي مركزي در سياســت خارجــياش تبديل كرده بود. اما از تاريخ بگذريم و به حال برگرديم، 35 سال پس از برگشت اروند به وطن، براي اين خط طلايي جنوبغرب كشــورمان چــه كردهايــم. اروندرود همچنــان زخم جنگ به چهره دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.