آيتالله مكارمشيرازي: تنها راه براي حاكميت در دنياي كنوني دموكراسي است

Shargh - - سیاست -

شــرق: آيتالله مکارمشــيرازي که پيشتر گفته بود: «دموکراســي از روي ناچاري است و در واقع حکومت مردم بر مردم نيست »، روز گذشته در پاسخ به استفتايي گفته اســت: «تنها راه براي حاکميت در دنياي کنوني، همان دموکراســي و رجوع به آراي مردم اســت». او پيشتر در واکنش به ســخنان حســن روحاني درباره رابطه حکومت امام علي)ع( و دموکراســي گفته بود: «قرار نيست امام)ع( نيز با آراي مردم انتخاب شود؛ زيرا امام با حکم الهي نصب ميشود. نبايد اين عزيزان يک صفحه نهجالباغه را ماک قرار داده و نظام را شــکل ديگــري جلوه دهند. اميدواريم اشــتباه خود را اصاح کنند ». حالا به نظر ميرســد در اين اســتفتا، نظرش به حســن روحاني نزديكتر شــده و تأييد کرده است که حضرت علي)ع( هم براي اجراي حاکميتش، به کمك مردم نياز دارد و بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاکميت دارد. آنطور که پايگاه اطاعرساني آيتالله مکارمشيرازي نوشته است، در استفتايي از ايشان سؤال شــده اســت که: «۱- مطالبي که حضرتعالي درباره خافت و امامت مولا اميرمؤمنان علي)عليهالســام( ابراز داشــتيد و بعد نســبت به دموکراسي در عصر ما توضيح داديد، به وســيله بعضــي از ناآگاهان داخلي و مخالفان خارجنشين تحريف شــد، حتي دروغهايي بر آن افزودند؛ توضيح شــفافتر در اين زمينه موجب نهايت امتنان اســت. ۲- بعضي از ناآگاهان گاهوبيگاه شعارهاي نامناســب و تفرقهافکن در اجتماعات ديني ميدهند، نظر حضرتعالي دراينباره چيســت؟»، اين مرجع تقليد در پاسخ گفته است : «درباره سؤال نخست، بايد توجه داشت ما دو بحث جداگانه داريم؛ اول درباره امام معصوم)عليهالسام( مانند حضرت اميرمؤمنان علي)عليهالســام( که امامت و حاکميت او از ســوي خداوند به وســيله پيغمبــر اکرم)صلياللهعليهوآله( تعيين شــد و حديث متواتر غدير يکي از شــواهد زنده آن است؛ ولي بديهي است که براي اجراي حاکميتش، نياز به کمک مردم دارد و در اينجاست که بيعت مردم نقــش مهمي در اجراي آن حاکميت خواهد داشــت. تکرار ميکنم حاکميت از طرف خداســت؛ ولي اجراي آن بدون کمک مردم ممکن نيست. دوم درباره حاکمان فعلي است. شک نيست که در دنياي امروز، ديکتاتوري محکوم به شکست است؛ هرچند دولتهاي معروفي بعضــي ديکتاتورها را بهخاطر دلارهــاي فراوان نفتي آنها، نهتنها به رســميت ميشناســند، بلکه پرستش ميکنند. بههرحال، تنها راه بــراي حاکميت در دنياي کنوني، همان دموکراسي و رجوع به آراي مردم است. منتهــا گاهي نتيجه آن ايدهآل خواهــد بود مثل اينکه اکثريت قاطع مردم در انتخابات شرکت کنند و اکثريت قاطع به شخصی خاص رأي دهند؛ اين نوع دموکراسي که حاکميت اکثريت مطلق اســت، ايدهآل است؛ ولي بسيار شــده که اينچنين نيســت؛ مثا نصف مردم در انتخابات شــرکت ميکنند و نصف شرکتکنندگان به شــخصي رأي ميدهند و در نتيجــه آراي يکچهارم مردم بــر کل جامعه حاکم اســت و اين دموکراســي ايدهآل نيســت؛ هرچند در شــرايط فعلي، راهي براي حاکميت جز اين وجود ندارد.

درباره سؤال دوم: مسلم است مطالب توهينآميز و تفرقهافکن از سوي هرکس باشد، کار زشت و ناپسندي اســت و خداوند به آن راضي نيســت. به يقين اقليت کوچکي هســتند که سراغ اين کارها ميروند. نيروهاي انقاب در اينجا دو وظيفه دارند؛ اولا اين کار را نکوهش کنند تا به حساب آنها گذاشته نشود و ثانيا اينگونه افراد را نصيحت کنند و به آنها بگويند اين کار نه خدمت به انقاب اســت و نه خدمت به اتحاد و وحدت جامعه اســامي کــه در اين زمان بيــش از هر زمانــي به آن نيازمنديم .»

ماجرا از كجا آغاز شد

سخنان چندي پيش حسن روحاني درباره حکومت و انتخــاب مردم، برخــي چهرههاي سياســي، بهويژه روحانيــون و مراجــع را به واکنش واداشــت. حســن روحاني در مراســم افطار در جمع استادان و پزشکان گفتــه بود : «اميرالمؤمنين مبنــاي ولايت و حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم ميداند. لمن ولّيتموا امرکم، گفت هرکس که شــما او را بهعنــوان ولي خودتان و رهبر جامعه برگزينيد، من هم اطاعت ميکنم، من هم ميشنوم و اجرا ميکنم. اميرالمؤمنين مبناي حکومت و فرمانروايي را رأي مردم، خواست مردم و آراي مردم ميداند». اول از همــه، آيتالله مصباحيزدي با لحني انتقادي و البته بدون بردن نام از روحاني، به سخان او واکنش نشان داد و گفت: «برخي ميگويند وقتي مردم با کســي بيعت کردند، علي)ع( وظيفه خود دانست از آن شــخص اطاعت کند و حق نداشت مخالفت کند؛ چون مــردم رأي داده بودند. اگر يک مســلمان ايراني اينگونه فکر کند، پذيرفته است؟ آيا نميتوانست درباره اين مسئله تحقيق کند؛ بهويژه اگر سابقه طلبگي داشته باشد .»

آيــتالله مکارمشــيرازي هم به عنــوان معترض دوم گفته بود: «اين جمله کــه امام علي)ع( پايهگذار دموکراسي بوده، اشتباه اســت؛ زيرا ولايت و امامت از سوي خداوند تعيين ميشود...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.