پيشنهاد آتشبس

Shargh - - سیاست -

مثــا از زبــان برخي اينگونــه القا ميشــود که اين فرمان ميتواند مقدمه خودســريهايي باشــد و خشــونتهايي را به وجود آورد و بعد اين مســئله را رجــوع ميدهند بــه برخي اتفاقــات مانند حمله به ســفارتخانه انگليس و عربستان سعودي و حمله به برخي ســران قوا».او تصريح کــرد: «نيروهاي متدين هوشمندانه اجازه سوءاســتفاده از اين فرمان رهبري را ندهنــد. بايد بدانيم براي اجــراي آن حتما نيازمند تشــخيص درست هســتيم. رهبري اين موضوع را در ميان دانشجوياني مطرح ميکند که بهعنوان افسران جنگ نــرم از آنها يــاد ميکند. در شــرايط جنگ اگر اخالي بين فرماندهي و نيروهاي ميداني بهوجود آيد، آتش به اختيار به فرمان افســري است که تشخيص موقعيت را ميتواند داشته باشــد و جبهه خودي را از جبهه دشمن بهدرستي تشخيص دهد. ميزان آتش نيز با تشــخيص اين افســر ميدان انجام ميشود تا به خودي آســيبي نرســد».پيش از اين طرح ايده «آتش به اختياري » از ســوي مقام معظم رهبري با تفاســير و برداشــتهاي مختلفي روبهرو شــده بود تا جايي که برخي تحــرکات اخير درون جنــاح اصولگرا هم به بدفهمي ناشــي از اين گفته ربط داده شــد. اقدام جريان حزبالله در تهيه طومار و شــکايت عليه وزير ورزش در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه از سوي بخشي ديگر از اصولگراها تخطئه شد و افرادي مانند حميد رسايي يا بسيج دانشجويي دانشگاه صداوسيما انتقادات تند و تيزي نثار حسين اللهکرم و يارانش کردند و حتي خواســتار توبه او شــدند. هتاکي عليه حسن روحاني يا علــي مطهري در حاشــيه راهپيمايي روز قدس يا شعرخواني ميثم مطيعي با مضمون توهين به منتخب مردم در نماز عيد فطر را هم برخي تفسير اشتباه از مفهوم آتش به اختياري تلقي کردهاند. همه اينها باعث شد تا در نهايت مقام معظم رهبري در نماز عيد فطر درباره مفهوم آتش به اختياري بگويند : «آتش به اختيار به معناي بيقانوني، فحاشي و مديونکردن جريان انقابي نيست». گفتوگوي ملي، آشتي ملي يا آتشبس. اينها مضاميني اســت که در ماهها و شــايد سالهاي اخير به اشــکال مختلف مطرح شده است. البته به جز اين ايده آتشبس، طرح گفتوگوي ملي و آشــتي ملي از سوي جريان اصاحطلب و بهويژه بعد از جريانهاي ســال 88 مطرح شــده است. مصطفي تاجــزاده پيش از ايــن در گفتوگويي گفتــه بود: «ما نهتنها براي حل مشکات موجود، بلکه همچنين براي جلوگيري از وقوع مسائل جديد نيز نياز به جراحيهاي بــزرگ در عرصههــاي مختلف داريم که انجامشــان مســتلزم وفــاق ملي اســت و هيچکــدام از جناحها بهتنهايي قادر به تحمل اين بار بزرگ نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.