«مبس» و چالشی به نام ايران

Shargh - - سیاست -

آزاده بابايینژاد: آخرين پازل پادشــاه عربســتان در انتصاب محمدبنســلمان به ســمت وليعهدی اين کشــور، از عزم جدی رياض برای تحقق شــعار «استراتژی فعال» در خاورميانه خبر میدهد، همان اســتراتژیای کــه بنا به گفتــه آنهــا میتواند نفوذ روبهگســترش ايــران در منطقه بهويژه همســايگان عربش را بیاثر کند. در اين ميان بعد از دلخوریهای ســعودیها در موفقيــت دولت اوباما بــرای توافق هستهای با ايران، ســفر ترامپ به عربستان و انعقاد قراردادهای کان، در واقع نوعی چراغ سبز واشنگتن در قبــال اقدامات مقامهای ريــاض از جمله اعدام شيخ نمر و حمله به يمن به شمار میآيد، تاجايیکه بنا به نوشــته اليزابت ديکســون در «فارن پاليسی»، وليعهد جديد که بيــن مقامهای آمريکايی به مبس )محمدبنســلمان( شــهرت دارد، برای شروع يک نــزاع منطقــهای و در نــگاه خوشبينانهتــر تغيير ديپلماســی عربســتان در منطقه به نسل تکنوکراتی ماننــد «مبس» نياز اســت، او نيــک میداند چطور جنگ روانــی در منطقه به راه بينــدازد، بحران قطر از جمله اين موارد اســت که محمدبننايف، وليعهد پيشين، معتقد به راهکار ديپلماسی بود؛ اما «مبس» بیدرنــگ به قشونکشــی رو آورد. اين نخســتينبار نيســت که کشــورهای عربی حوزه خليــج فارس با قطر وارد تنش جدی میشــوند. پيرو اين چالش در پنجــم ژوئن ۲۰۱۷ تمامی راههــای زمينی، دريايی و هوايی عربســتان و کشورهای همســو با قطر بسته شــد، زيرا امير دوحه چندی پيش در يک سخنرانی، تهــران را قدرتــی بــزرگ و ضامن ثبــات در منطقه خواند و حمــاس را نماينده مردم فلســطين عنوان کرد، همين ســخنان امير قطر موجب ناخشــنودی دولتهای عرب حوزه خليج فارس بهويژه عربستان شد. آگاهان سياسی بر اين باورند که امير قطر نهتنها بار ديگر آشکارا از ايران پشــتيبانی کرد؛ بلکه مقابل تاش عربســتان و متحدانــش برای انــزوای ايران ايســتاد. بايد بگويم گرچه محمدبنسلمان 3۱ساله که فارغالتحصيل حقوق از دانشــگاه ملک ســعود رياض اســت، بين قاطبه جوانان اين کشور به فردی اصاحطلب شــهرت يافته؛ امــا او میداند در کنار چالشهای خارجــی، دغدغهای داخلــی از جمله اتــکای بیچونوچــرای اقتصاد کشــورش به نفت، محروميــت زنان اين کشــور از ابتدايیترين حقوق از جمله رانندگی، تکيه صرف سيستم آموزشوپرورش عربســتان به دروس تئوری، بر ســر راهش قرار دارد و پرواضــح اســت ادامه اين وضــع نمیتواند چرخ اقتصاد را به جلو پيش ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.