فضاي مجازي را نميتوان از زندگي مردم حذف کرد

Shargh - - سیاست -

پايــگاه اطلاعرســاني رياســتجمهوري: رئيسجمهوري در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به نقش فزاينده فناوري ارتباطات و شبکههاي اجتماعــي در زندگــي جوامع، گفت: امــروز اقتصاد، فضاي کســبوکار، آمــوزش، فرهنــگ و بهطورکلي ســبک زندگي جامعه با شــبکههاي اجتماعي پيوند خورده اســت و در اين عرصه نگاه اثباتي بايد بر نگاه ســلبي غلبه کند. او بر تحکيم ارزشهاي اســامي و ملي در فضاي مجازي تأکيد کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجامشده براي تحقق شبکه ملي اطاعات در جلسات آينده به شورا ارائه شود. رئيسجمهوري همچنين با اشاره به اينکه فناوري ارتباطات و فضاي مجازي را نميتوان از زندگي مردم حذف کرد، گفت: همزمان بــا مبارزه جدي و کاســتن از هرگونه تهديد ارزشهــاي اســامي و اهداف ملي، جامعــه بايد از فرصتهاي فضاي مجازي بهرهمند شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.