ادعاي آمريکا درباره نقش «احمد شيخزاده» در برنامه هستهاي ايران

Shargh - - سیاست -

ايلنا: دادســتانهاي آمريکا مدعي شــدهاند که مشاور پيشــين نمايندگي ايران در ســازمان ملل، در گذشــته ترتيب ديداري ميان يک دانشمند هستهاي ايرانــي و مقامات وقت ايران را فراهم کرده اســت. رويترز مدعي اســت احمد شــيخزاده در نوامبر سال گذشــته به اتهــام فرار مالياتي و تــاش براي نقض تحريمهاي ايران، مجرم شناخته شده و اين اتهامات ارتباطي با برنامه هستهاي ايران ندارد. دادستانهاي آمريکا در اســناد جديد، مدعي شــدهاند شــيخزاده در ســال ۲۰۰۵ مقدمــات ديدار ميان يک دانشــمند هستهاي مســتقر در آمريکا که احتمالا مليت ايراني داشــته و در يک نيروگاه هستهاي آمريکايي فعاليت ميکــرده را با حســن روحاني، دبير شــوراي امنيت ملي وقت ايران و محمدجواد ظريف، سفير ايران در ســازمان ملل در آن زمــان را در آمريکا فراهم کرده است. استيو زيسو، وکيلمدافع شيخزاده، گفته حکم نهايي او ۱۷ ژانويه اعام خواهد شــد؛ اما زيســو در نامهاي از دادگاه خواســته تا با توجه به اسناد جديد ارائهشده، محکوميت او را به تعويق بيندازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.