تکذيب خبر قتلهاي دستهجمعي به دست گروههاي تکفيري

Shargh - - سیاست -

ميزان: دادســتان عمومي و انقــاب کرمان خبر قتلهاي دستهجمعي به دست گروههاي تکفيري يا عوامل بيگانه در استان را تکذيب کرد و گفت: دستگاه قضائي با کســاني کــه در فضاي مجازي به انتشــار اينگونه اخبار اقدام ميکنند، برخورد قاطعی خواهد کرد. دادخدا سالاري با بيان اينکه خوشبختانه در هيچ نقطهاي از استان کرمان چنين قتلهايي نداشتهايم و حتي يک مورد هم رخ نداده است، افزود: امنيت کامل با همــکاري نيروهاي انتظامي، امنيتي و اطاعاتي در سطح استان کرمان حکمفرماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.