بياطلاعي وزير کشور از احضار برخي استانداران

Shargh - - سیاست -

ايلنــا: وزير کشــور درباره احضــار تعدادي از اســتانداران و فرمانداران به قوه قضائيه در رابطه با تخلفات انتخاباتي، گفت: بايد به همه پروندهها رسيدگي شــود. قوه قضائيه بايد به همه تخلفات در هر جايي که صورت گرفته است، رسيدگي کند. عبدالرضا رحمانيفضلي درباره اينکه اتهامات اين افراد چيســت، افزود: من چندان در جريان پرونده اين افراد نيستم. معمولا اين تخلفات در رابطه با طرفداري از يک نامزد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.