جلسه دادگاه فعالان سياسي اصلاحطلب ۱۷ تير برگزار ميشود

Shargh - - سیاست -

ايلنا: آذر منصوري با انتشــار متني در اينستاگرام، از برگــزاري چهارميــن دادگاه هفت فعال سياســي اصاحطلــب در ۱۷ تير خبر داد. گفتني اســت آذر منصــوري، محمدرضا خاتمي، محمــد نعيميپور، محسن صفاييفراهاني، حميدرضا جائيپور، حسين کاشــفي و علي شــکوريراد تاکنون در ســه جلسه دادگاه براي پاســخگويي به اتهامات واردشده حاضر و از خود دفاع کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.