پرونده مذاکرهکننده سابق هستهاي در دادگاه تجديدنظر

Shargh - - سیاست -

مهر: غامحسين اسماعيلي، رئيسکل دادگستري استان تهران درباره آخرين وضعيت پرونده عضو سابق تيم مذاکرهکننده هســتهاي، گفت: ايــن پرونده هفته گذشــته از ديوان عالي به مرجع تجديد نظر برگشت و درحالحاضر در دادگاه تجديد نظر است. برابر ضوابط و مقررات قانوني، رسيدگي به اعتراض فرد مدنظر، به دادگاه تجديد نظر ارجاع داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.