مسئولان ارشد كشور به صورت ا ت ح ياكپارد چه،عبانلیكهر ا سمكويندزقانون مجبور ميكنند

Shargh - - اقتصاد -

شرق: بیســتوهفتمین همایش ســالانه سیاستهای پولی و ارزی با محور ثبات مالی، بســتر رشــد اقتصادی پایدار دیروز در حالی برگزار شــد که ســود بالای بانکی بهصورت یکپارچه از ســوی مســئولان مورد انتقاد قرار گرفت. فارغ از موضوعات سیاســی که از سوي معاون اول رئیسجمهور در قالب عصبانیت برخی، از رأی بالای مردم به روحانی بیان کرد، از دیگر موضوعاتی که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت، میتوان به سودهای موهوم بانکها، دورقمیشدن دوباره نرخ تورم و تأکید بر بازگشت به تورم تکنرخی، رقابت سنگین خودروسازان در جذب ســپرده، ادغام بانکها، لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی، جنگ قیمتی بانکها و... اشاره کرد.

جهانگیری: برخی نمیتوانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند

معــاوناول رئیسجمهــوری در ایــن همایــش، ســخنان خود را سیاســی آغاز کرد. اسحاق جهانگیری دربــاره افزایش برخــی مخالفتها پــس از انتخابات ریاســتجمهوری گفت: در این روزها برخی نمیتوانند عصبانیت خــود را از رأی مردم نادیــده بگیرند. من نیز نمیدانم چه زمانی این افراد میتوانند راحت شوند؛ اما باید بدانند مردم کاری نکردهاند که آنها عصبانی شدهاند و اینگونه به مردم و منتخب آنها میتازند.

جهانگیــری بــا بیــان اینکه بر اثــر انتخابــات 29 اردیبهشت سرمایه اجتماعی کشــور بهصورت فزاینده افزایــش یافت، اظهار کرد: این ســرمایه اجتماعی قادر است به سیاستمداران و دولتمردان در همه بخشها فراغ بال بیشــتری برای خدمترســانی و انجام وظیفه بدهد.

در ایام انتقال دولت، به آرامش بیشتری نیاز داریم

معــاوناول رئیسجمهور ادامــه داد: مردم در یک انتخابــات رأی دادند و فردی با رأیی بســیار بالا انتخاب شــد. در این شــرایط دیگر نیازی نیســت که آســمان و ریســمان ببافیم و بگوییم مردم اشتباه رأی دادهاند؛ باید رأی مردم را بپذیریم.

او بــا بیان اینکه در ایام انتقــال دولت، به آرامش و گفتوگوی بیشتری نیازمند هستیم تا دولتی قویتر برای آینده شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این افراد ســرگرمکردن رئیسجمهور و دولت به چنین مباحثی است؛ اما پیداســت که دولت نمیخواهد با این مسائل خود را سرگرم کند.

دولت از مسیر خود منحرف نمیشود

معــاوناول رئیسجمهــور بــا اشــاره به ســوابق رئیسجمهــوری در پیــش و پس از انقلاب اســلامی خاطرنشان کرد: رئیسجمهوری فردی دارای سابقهای بســیار روشــن، در پیش و پس از انقلاب اسلامی است. آقــای روحانی در شــورای عالی امنیــت ملی بهعنوان مهمترین رکن تصمیمگیری سالها نماینده مقام معظم رهبری بوده و ملت نیز او را براساس چنین ویژگیهایی انتخاب کردهاند. حال اینکه عدهای بخواهند اســتدلال کنند که شــرایط جور دیگری اســت، فقط خود را اذیت میکنند و موفق نخواهند شــد دولت را از مسیر اصلی منحرف کنند.

معاوناول رئیسجمهور با بیان اینکه مدیریت بدهی دولــت جزء اقدامات دولت یازدهــم بود، گفت: اصلاح ســاختار بودجهای در بخش درآمــد و هزینه، افزایش درآمدها، کاهش هزینههای غیرضروری و اصلاح فضای کسبوکار باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد.

انتقاد جهانگیری از نرخ بالای سود بانکی

جهانگیــری اظهار کرد: گرچه نرخ ســود بانکی در سالهای اخیر 17 درصد کاهش یافت؛ اما بهتازگی این نرخ با افزایشــی اندک مواجه شده است. در این شرایط انتظار داریم دوســتانمان در نظام بانکی توجه داشــته باشــند که با نرخ ســود بانکی بالا، سرمایهگذاری بسیار دشوار خواهد بود.

طیبنیا: وجود سودهای موهوم در بانکها

وزیر اقتصاد نیز در این همایــش بار دیگر نارضایتی خود از نرخهای فعلی ســود بانکی را اعلام و شــرایط موجود را عاملی برای شناســایی ســودها و درآمدهای موهوم از سوی بانکها دانست. او درعینحال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پارهای از مشکلات موجــود در نظام بانکی و بهویژه در حوزه ســود مطرح کرد.

علی طیبنیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق ســرمایهگذاری، اشتغال و تولید تبدیل شــده و عاملی برای ثباتزدایی در اقتصاد است، گفت: درحالحاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده ســرمایهگذاری و تورم هیچ تناســبی ندارد، هرچند در روندی کاهنده قرار دارد.

طیبنیا با اشــاره به برخی چالشهــای نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابتپذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجــاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانکهــا و در نتیجه افزایش ناپایداری شــبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه تا قبل تحریم 600 بانک خارجی طرف تعامل بــا ایران بودند که در دوران تحریــم تعداد این بانکها بــه 29 کاهش یافت، گفت: اکنون 240 بانک با ایران روابط کارگزاری دارند و بهزودی روابط کارگزاری با عموم بانکها برقرار میشود.

ضرورت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی

طیبنیا تصریح کرد: میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیــک به چهار دهه گذشــته، در حدود 2.3 درصد بوده است، چنین رشدی بههیچعنوان نمیتواند نیازهای جامعه را تأمیــن و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینهساز فقر و ناداری در اقتصاد

در حاشــیه این همایش، میزگــردی با عنوان رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ ســود و متغیرهای کلان اقتصادی برگزار شــد که در آن، اکبــر کمیجانی، قائممقــام بانک مرکزی، عقیلیکرمانــی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، علی اشــرفافخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و محمدرضا شــجاعالدینی، عضــو هیئت عامل صندوق توســعه ملی حضور یافتند. نکات مهم این میزگرد در ادامه میآید:

عقیلیکرمانــی: بانک مرکزی عامــل افزایش سود بانکی اســت. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابــت بدهــی از بانکها میگیرد، معلوم اســت بانکها سودهای 25-26 درصدی میگیرند.

عقیلیکرمانــی: وضعیــت بانکهــا خندهدار اســت. داراییهــای منجمد اصلا در محاســبات بانکها نیامده اســت. یکی از مشــکلات اساسی نظــام بانکــی عــلاوه بــر داراییهــای موهوم، داراییهای منجمدی اســت کــه بازدهی ندارد. بانکها از فعالیت اصلی خود به ســرمایهگذاری و خریــد داراییهــا روی آوردهانــد. بانکها چپ و راســت شــعبه زدهاند. الان سیســتم بانکی ما خندهدار شــده اســت. هر خارجیاي که به ایران

ایران شود، چراکه این رشد ناچیز و پرنوسان است. برای پایاندادن به نوسانات اقتصادی و مقاومسازی اقتصاد، راهی نداریم که ســال 96 را به سال جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشــد اقتصادی تبدیل کنیم؛ در این زمینه لازمه دســتیابی به این هدف، حفــظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی است.

طیبنیا گفت: در دو دهه گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناســب با رشــد نیازهای جامعــه افزایش نیافته بود و نســبت کفایت سرمایه بانکها در شرایط مناســبی قرار نداشــت که این امر بانکها را شــدیدا به ســپردههای مردم وابسته و ریســک بالایی را برای سپردهگذاران ایجاد کرده بود. دولت اقدامات مؤثری را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی انجام داد و در نتیجه آن با وجود اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانکهای دولتی به 59 هزار میلیارد تومان در ســال 95 افزایش یافت. در لایحه بودجه ســال 96 پیشبینی شده بود که 10 هــزار میلیارد تومــان به افزایش ســرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که میتوانســت با توجه به اثر اهرمی این امــر، قدرت وامدهی بانکهــا را افزایش دهــد که در مجلس رأی نیاورد. امــا امیدواریم همه نهادهــا از جمله دولت و مجلس، افزایش ســرمایه بانکها را در اولویــت قرار دهند و همه ما بدانیم که سرمایهگذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایهگذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور دارد.

ســیف: در کنترل نرخ تورم مقاومت بانک مرکزی کافی نیست

ولیالــه ســیف، رئیــس کل بانک مرکــزی، هم در ایــن همایش، مدیریــت بهینه انتظــارات در چارچوب یک سیاســت ارتباطی منســجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگــی و ارتقای انضباط پولــی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکــزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانســت و عنوان کــرد: حصول موفقیــت کامل در این زمینه مســتلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد.

ســیف، دســتاوردهای تورمــی این دولــت از نظر مانــدگاری تــورم پاییــن را در تاریخ اقتصــادی ایران، درخورتوجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهــم برای بانک مرکــزی در ایجاد فضــای اطمینان و آرامش در ســطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمتهای نســبی کارا و کســب اعتبار بینالمللی بوده و نمیتوان نقش آن را در دســتیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

به تورم تکنرخی برمیگردیم

وی در ادامه گفت: با وجود موفقیتهای حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهــار ســال گذشــته، افزایش نرخ تــورم به 10.2 درصد در خرداد ماه ســال جاری، حاکی از ریسکهای موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشــیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تکرقمی باشیم.

رئیــس کل بانــک مرکــزی بیــان کــرد: فعالیت مؤسســات اعتبــاری غیرمجاز موجب شــده بانکها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر ســر نرخ ســود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای میآید میگوید چرا اینقدر شعبه اینجاست؟

شجاعالدينی: ســود 34درصدی نباید توجیه بانکها برای ســودهای بالا شود. این نرخ تنبیهی بانک مرکــزی اســت و بانکها نباید ســراغ این موضوع بروند و نباید اینگونه تلقی شود که نرخ 34 درصد توجیه بالابودن سودهای بانکی است و از آن برای متهمکردن بانک مرکزی استفاده شود.

کمیجانی: ترازنامه بانکها ســالم نیســت. به این معنا که تمام داراییهای ثبتشده در ترازنامه بانکهــا، به لحاظ اقتصــادی، داراییهای از نوع فعــال و مولد و درآمدزا نیســتند؛ بنابراین بخش عمــدهای از ایــن داراییهــا، به شــکل مطالبات غیرجاری بروز میکند و در رقم کلان آن، 60 درصد مطالبات غیرجاری بانکها مشکوکالوصول است که امیدی به وصول آنها نیست.

افخمی: مسابقه سود بین بانکها، کشتی نظام بانکــی را غرق خواهد کرد. بایــد انضباط مالی را در بنگاههــای اقتصادی مورد توجــه قرار دهیم. همین رعایتنکردن نرخ ســود و مســابقهای که بین بانکها و بنگاهها ایجاد شــده، وضعیت را به کشتی ســوراخي نزدیک میکند که همه را غرق خواهد کرد.

بدهی دولت و انتشار بیرویه این ابزارها، ابعاد تازهای به خود گرفت. برایند این اثرات موجب شــد در درجه اول وضعیت ســودآوری شــبکه بانکــی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحتتأثیر قرار گیرد. ســیف در ادامــه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای ســلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشــوار بوده و بیــش از هرچیز به ایجــاد هماهنگــی میان اجزای شــبکهای وســیع از نهادهــای اجرائــی، قانونگذاری، نظارتــی و قضائی مربوط میشود.

او با بیــان اینکه رشــد اقتصادی فصل مشــترک دولت و بانک مرکزی است، بیان کرد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوماهه ابتدایی سال جاری به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشــابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم ســرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل 67.8 درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9 درصد بوده است.

سیف با اشاره به تخصیص 30هزارمیلیاردتومانی تسهیلات از سوي شبکه بانکی اظهار کرد: به موجب این دســتورالعمل مقرر شــد در ســال جــاری تأمین ســرمایه در گردش موردنیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات موردنیاز شــش هزار طرح نیمهتمام با پیشــرفت فیزیکی حداقل 60 درصــد و تأمین مالی موردنیاز در بازســازی و نوســازی پنج هــزار واحد از محل منابع تســهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیشبینیها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تســهیلات در سال جاری تحقق ميیابد.

کمیجانی: رقابت ســنگین خودروسازان در جذب سپرده

قائممقــام بانک مرکزی با انتقاد از رویه نادرســت خودروســازان در بروز رقابت بــا بانکها برای جذب سپرده از دستورالعملی خبر داد که در آن شرایط جذب ســپرده و همچنین پرداخت ســود در خودروسازیها محدود شده است.

آنطــور که اکبر کمیجانی اشــاره کــرد، در جریان فــروش خودروهایــی کــه از ســوی خودروســازان انجام میشــود، آنها با اعلام ســودهای بالا در زمان ســپردهگذاری به رقابتی با بانکها وارد شــده بودند که جذب منابع درخورتوجهی انجام میشــد. هرچند منابع در مقابل سپردههای نظام بانکی خیلی بالا نبود، اما این موجب بههمریختگی نظام ســود شده بود. بر این اســاس با طرح موضوع در شــورای پول و اعتبار فعالیت خودروســازان در چارچوب مشــخصی قرار گرفت و پیششــرطهایی برای جذب سپرده و فروش خودروهای آنها تعیین شــد، به طــوری که دیگر قرار نیســت آنها ســودهای بالای 24 و 25 درصد و بیشتر را به ســپردههای متقاضیان خرید خودرو اختصاص دهند.

از این رو با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سودی که خودروســازان میتوانند به مشتریان خود بپردازند حدود ســه درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی اســت. درعینحال که نرخ سود انصرافی باید یکساله باشــد و خودروســازان هم پایبند به فرمول تعیینشده باشــند. اگر اینگونه رفتار نکنند، تسهیلاتی که قرار اســت از نظام بانکــی دریافت کنند یا دریافت کردهاند، کاملا منتفی خواهد شد.

ادغام بانکها از برنامههــای اصلاح نظام بانکی است

کمیجانی که در حاشــیه بیســتوهفتمین همایش ســالانه سیاســتهای پولی و ارزی سخن میگفت، در رابطــه با موضوع ادغام بانکها نیز عنــوان کرد: ادغام بانکها یکــی از آیتمهای 10گانه اصــلاح نظام بانکی اســت که تمامی مراحل آن در دستور کار قرار میگیرد بهگونهای که باید اصلاح و بازســازی انجام و در نهایت ادغام پیگیری شود.

وی همچنیــن در رابطه با ســرانجام لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی نیز یادآور شد: هماکنون این موضوع در بانک مرکزی و با همکاری مجلس در حال بررســی بوده و آن را پیگیری میکنیم.

ایــن مقام مســئول در بانک مرکــزی پیشبینی این بانــک از متغیرهای اصلی اقتصــادی را چنین بیان کرد که در ســال جاری تورم 12.2درصدی، رشــد اقتصادی 4.6درصدی و نقدینگی 20.2درصدی را خواهیم داشت.

خبر خوش برای مسکنمهریها

قائممقام بانک مرکزی با بیان خبرهای خوش برای مسکنمهریها گفت: در یکی از سیاستهای جدید بنا شد منابع مســکن مهر به مدت 10 سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا مسکن مهر تمام شود.

دیواندری: جنگ قیمتی بانکها ناشــی از مشکل تأمین نقدینگی است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در حاشــیه این همایش گفت: هیچکس در دولت و نظام بانکی موافق ســود بالا نیســت و جنــگ قیمتی که در بانکها رخ داده، حاصل مشکل نقدینگی بانکهاست.

علی دیوانــدری افزود: در ســایر بخشها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی، نرخهای سود با بانکها هماهنگ نیســت. باید این هماهنگی صــورت گیرد و همه تلاش کنند نرخ سود بانکی کاهش یابد تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشــد و بانکها نیز از محل سود بالایی که به سپردهگذاران پرداخت میکنند، متضرر نشوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره میزان کاهش نرخ ســود بانکی گفت: ســود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. دیواندری درباره علت کاهشنیافتن نرخ های ســود بانکی گفت: این امر به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانکها و مشکلات تأمین اعتبار اســت که بهطور عملی موجب میشود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند.

قربانی: مشکلات را پنهان نمیکنیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در بخش دوم این همایش با بیان اینکه در دوره جدید فعالیت، مشکلات را پنهان نمیکنیم، گفت: عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند. پیمان قربانی با تأکید بر ضرورت برخورداری نظام بانکــی از نظام پولی کارآمد گفت: ســلطه مالی بانــک مرکزی، هم در دوره رکود و هم در دوره رونق در اقتصاد وجود داشته است؛ دراینمیان یکی از راهکارها برای رفع این مشکل ایجاد بازار بدهی است و حسن این کار این است که یک مکانیســم تعدیل خودکار در بازار ایجاد میکنــد؛ البته اگر از بــازار بدهی غیرهماهنگ با بازار پولی باشــد، اثر نخواهد داشت که نظیر آن را سال گذشته شــاهد بودیم، به شکلی که بانکها را از رعایت نرخ ســودهای مصوب بازداشت، ضمن اینکه نرخ بازار بینبانکی را نیز تحتتأثیر قــرار داد. قربانی اظهار کرد: اینکه میگویند باید عرضه و تقاضا نرخ ســود را تعیین کند، درســت نیست و نباید بانکها را رها کرد زیرا ادامه مسیر فعلی چرخه باطل فعلی را که از ترازنامه بانکها ناشی میشود، تشدید میکند.

نرخ سود بانکي هم صاحب «ستاد» شد

رئیس پژوهشــکده پولي و بانکي نیز در بخش دوم این همایش گفت: قرار اســت ســتادي تحــت عنوان ثبات مالي تشکیل شــود تا براي نیروهاي مخل در بازار چارهاندیشي کند و تشکیل این ستاد با هدف کاهشیافتن نرخ سود سپردههاست.

علي دیواندري به مشکلات ترازنامههاي بانکها و دلایل کاهشنیافتن نرخ سود بانکي اشاره کرد و اظهار کرد: سال گذشته شــوراي پول و اعتبار نرخ 15درصد براي سپردههاي بلندمدت و 18درصد را براي تسهیلات اعلام کرد، اما در عمل این نرخها قابلیت پیادهســازي به طور کامل را نیافت که ایــن امر نیز دلایل مختلفي داشت. دبیر بیستوهفتمین همایش سیاستهاي پولي و ارزي در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکي از دلایلي که بانکها نميتوانند نرخهاي پایینتري را به سپردهها پرداخت کنند، کمبود نقدینگي و تنگناي اعتباري است. بخشي از تسهیلاتي که بانکها به بنگاههاي اقتصادي و مردم ميپردازند، برنميگردد و در ترازنامه آنها رســوب ميکنــد. رئیس پژوهشــکده پولي و بانکي بازنگشــتن بخشي از تســهیلات را باعث عطش بیشتر براي جذب ســپرده با نرخهــاي بالاتر دانســت و افــزود: برخي از مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولي و خارج از نظارت بانک مرکزي، فعالیت و ســپردههاي مردمي را در مســیرهاي دیگري هزینه ميکنند و بانکها نیز براي جلوگیري از فرار ســپردهها اقدام به پرداخت سودهاي بالاتر ميکنند.

احمد عزیزي: تورم به ۲۰ درصد ميرسد

چهــره ماندگار نظام بانکي گفت: نــرخ تورم دوباره به چرخه دورقمي بازگشــته و اگــر دولت نتواند در دور تازه فعالیتهاي خود، سیاست مربوط به استقلال بانک مرکزي و ثبات مالي را تقویت کند، به ســمت تورمهاي تا محدوده 20 درصد پیش خواهیم رفت. احمد عزیزي با بیــان اینکه بخش مالــي اقتصاد ایــران بانکمحور است، گفت: سیستم بانکي امروز از اولویتهاي اصلي اقتصاد ایران بــوده و باید گفت نظام بانکي همچنان از اولویتهاي امسال و سالهاي آینده اقتصاد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.