انتخاب فرد یا تعیین ویژگیهای مسئولیت؟

Shargh - - اقتصاد -

1- قبول کننــد در قبال همه مردم اعــم از موافقان، مخالفان و کســانی که در انتخابات شرکت نکردهاند مسئولیت دارند. 2- بپذیرنــد که آینــدگان از آنها انتظــار برنامهریزی صحیح و همچنین انتخاب فرد اصلح برای پستها و مناصب دولتی و اجرائی را دارند تا زندگی مرفه آرامی داشته باشند. 3- بداننــد، همانگونه که نتیجــه انتخابات حاصل خرد جمعي است، انتخاب خدمتگزاران متخصص و متعهد نیز مستلزم مشورت با خبرگان و صاحبنظران است. 4- به خــدا توکل کــرده و از فشــارها و تهمتهاي ســرداده براي انتخاب فرد واجدشــرایط نهراسند و از خدا یاري طلبند. 5- خواسته ملت را بر خواستههاي حزبي، جناحي و فردي ترجیح دهند. 6- براي تحقق وعدههاي انتخاباتي، با درایت و تدبیر از همکاران خود، خدمت به مردم را مطالبه کنند.

تحقق موارد یادشــده در گــرو نهادینهکردن نظام شایستهســالاري اســت، براي این منظور لازم اســت در وهلــه اول ویژگيهــاي هــر مســئولیت تعیین و شــاخصهاي موردنظر براي انتصاب هر فردي براي چنین مســئولیتي مشخص شود، ســپس در مرحله بعد افراد موردنظر با این شــاخصها سنجیده شوند تــا فرد اصلــح از بین ایــن افراد براي تصدي پســت اجرائي منصوب شــود، نهآنکه ابتدا فردي انتخاب و سپس ویژگيهاي آن فرد براي پست موردنظر تحمیل شــود که نتیجه اینگونه انتصــاب، هدررفت منابع و ازبینرفتن فرصت رشــد و تعالي کشــور و ایجاد جو بياعتمادي در جامعه خواهد بود، کمااینکه شــاهد اینگونه انتصابات در دولتهاي گذشته بودیم. با این حال مهمترین ویژگي فرد براي انتصاب در پستهاي حساس دولتي عبارتند از:

1- التــزام عملي به قانون اساســي و پایبندي به قوانین کشــور، 2- انقلابي و جهادگر، 3- کمحاشیه، فعال و خستگيناپذیر، 4- ضابطهگرا و ضدرابطه، 5 - شجاع و صریح، 6- دینباور و مردمگرا، 7- تیزهوش، نواندیش و ضد تحجر، 8- مشورتپذیر و نظارتپذیر، 9- عملگرا و معتقد به کار گروهي، 10- داراي مهارت ارتباط اجتماعي، 11- انتقادپذیري و داشتن سعه صدر، 12- داشتن اعتمادبهنفس، 13- امانتدار و رازنگهدار، 14- داشتن سوابق اجرائي مؤثر، 15- معتقد به کاهش حجم دولت و چابكســازي آن، 16- مسئولیتپذیر، 17- داشتن طرح و برنامه، 18- مصمم، ازخودگذشته و فداکار.

حضرت امام خمیني)ره( در 23 خردادماه ســال 1367 خطاب به نخستوزیر و وزراي وقت فرمودند: ... هر مســئولي و هر متعهد به نظامي باید سعي کند براي پیشــبرد نظام در چارچــوب محدوده وظایفش عمل کند که در غیر این صورت احتمال پاشیدگي نظام جدي است... از این مرقومه ميتوان نتیجه گرفت: 1- مسئولي که مسئولیت را برعهده ميگیرد باید حوزه کاري و محدوده وظایف خویش را بهخوبي بشناسد و براي موفقیت مجموعه تحت مسئولیت خود برنامه داشته باشد. 2- هرکسي که عهدهدار مقام و مسئولیت دستگاهي ميشود، به نوبه خود به نحو مطلوب خدمت کند. 3- هیچ مسئول و متعهد به نظام، حق ندارد در حوزه مســئولیت دیگران دخالت کند زیــرا دخالت در امور دیگران موجب تضعیف نظام ميشود. 4- تصمیمگیري در امــور کلان یك مجموعه دولتي بهتنهایي مقدور نیســت. مدیران موفق خود را بينیاز از اخذ مشاوره و مشورتدهي نميدانند، ضمن اینکه از دخالت بيمورد افراد در حوزه مسئولیت کاري خود جلوگیري ميکنند. 5- اختــلاف نظرهــا در بین مســئولان امري طبیعي است، لیکن در صورت تشدید، بایستي براي حلوفصل آن تدابیري اتخاذ و از درز آن به بیرون جلوگیري شود. 6- یکــي دیگــر از اعمــال ضدانقلابــي، تضعیــف سیاستهاي قواي رســمي و بالطبع مقامات نسبت به هم اســت؛ بنابراین لازم است استقلال قوا حفظ و رعایت شود. 7- مسئول باید انقلابي باشد و از انقلاب دفاع کند. 8- مســئول باید اهل گفتوگو با دیگران )همکاران دولتــي، همــکاران ســازماني، مردم، ســازمانهاي مردمنهاد و...( باشد. 9- معتقد به انتخــاب معاونان جــوان براي تربیت مدیریت آینده کشور باشد. 10- دفــاع از حــوزه مســئولیت را برعهــده گرفته و مســئولیت را به دیگران محول نکند؛ به عبارت دیگر توپ را در زمین دیگران نیندازد. 11- به حضور بانوان در مدیریت حوزه مسئولیتش باور داشته باشد. 12- اعتقاد به آسانســازي و روانســازي کار داشته باشد و از بوروکراسي اداري پرهیز کنند. 13- داشــتن باور به استفاده از نیروهاي خلاق، مدیر، مبتکر و شجاع.

خاطرنشــان ميشــود، بخشــي از تهمتهــا و ناســزاهاي فعلي بــه رئیسجمهور منتخــب، براي جلوگیــري از انتخــاب همــکاران واجــد شــرایط و تسلیمشــدن ایشــان به انتخاب افراد موردنظر است که با شناختي که از درایت، علم، صبر و پایداري آقاي دکتر روحاني دارم، غیرممکن اســت این گروه فشــار به هدف خود برســند؛ چراکه رئیسجمهور منتخب به مذاکره علاقه بیشــتري دارد و تســلیم جوســازي غوغاسالاران نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.