«آکنتور» در انتظار رأی قوه قضائیه

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

در اولیــن روز هفتــه، بــورس معامــلات خود را مثبت آغاز کرد و شــاخص کل 95 واحد رشد داشت. از ســوی دیگــر در جریــان معاملات بــورس برخی معاملهگران به حبس بخشی از سرمایه خود در نماد معاملاتی «آکنتور» اعتراض داشــتند. این اعتراضها از طولانیشــدن توقف این نماد معاملاتی آغاز شده اســت و معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران درباره آخرین وضعیت پرونده شــکایت از ناشر کنتورسازی به قوه قضائیــه اعلام کرد: پرونده این ناشــر به امور انتظامی و حقوقی ســازمان بورس ارجاع و در نهایت به دادگاه ارســال شــده و هماکنون در حال رسیدگی اســت. در معاملات شنبه، فلزات اساسی یکهتاز بازار بودند و این گروه توانســت عنوان برترین صنعت بازار را به خــود اختصاص دهد. علاوهبرآن انبوهســازی و ســرمایهگذاریها نیز بهترتیب بعد از فلزات اساســی قرار گرفتند. شاخص صنایع لاستیک، انتشار و چاپ و کاشی و سرامیک بیشترین رشــد بازار را در میان سایر صنایع داشــتند. دیروز، بیش از 579میلیون ســهم و اوراق بهادار به ارزش ســه هــزار و 153میلیارد ریال معامله شــد که 411میلیــون ســهم و حقتقدم به ارزش دو هــزار و 297میلیارد ریال در بورس تهران و 168میلیون سهم و سایر اوراق به ارزش 859 میلیارد ریال در فرابورس دادوســتد شد. شاخص فرابورس با افت 6.3واحدی به رقم 904 واحد رســید و بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل نماد معاملات «مارون» با 5.84 واحد به ثبت رساند. در بورس تهران نیز «کگل» با 25.84 واحد افزایش شــاخص کل را تقویت کرد و نماد «وبملت» پر بینندهترین ســهم بازار بود. گفتنی اســت؛ شاخص کل بازار با افزایش 95.23 واحد عدد 78هزار و 799.7 واحد را ثبت کرد. شاخص قیمت با افزایش 32.11واحد به رقــم 26هزار و 543.8 واحد و شــاخص آزاد شــناور نیز با افزایش 158.1واحد به رقم 85هزار و 988.7واحد رسیدند. در این معاملات «کدما» با پنج درصد افزایش بیشــترین رشد قیمت را داشت . «کساپا» نیز با 4.81درصد کاهش بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد. دیروز «مســبز 9711 » بیشــترین تقاضای خرید و «پارند» نیز بیشــترین تقاضای فروش را رقــم زدند. از ســوی دیگر «ثاژن» بــا 34میلیون و 348هزار ســهم به ارزش 138میلیــارد و 92میلیون ریال بیشــترین ارزش معاملات را رقــم زد. همچنین در معامــلات دیروز دو عرضــه بلوکی صورت گرفت که 10میلیون و 500هزار ســهم مربوط به «شبندر» و 30میلیون ســهم دیگر در نماد معاملاتی «پارســان» جابهجا شــدند. از سوی دیگر روز گذشته، سهامداران کنتورسازی ایران بار دیگر در تالار حافظ تجمع کردند. این سهامداران مدعی شدند که به دلیل طولانیشدن توقف نماد معاملاتی این شرکت و حبس داراییهای خود در تالار معاملات، بخشی از سرمایههای خود را از دســت دادهاند. علی صحرایی؛ معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران نیــز در این رابطه به فارس گفت: اعتراض روز گذشــته ســهامداران «آکنتــور» در تالار معاملات اوراق بهادار حافظ بهطور خاص نسبت به وضعیت سهام شرکت کنتورســازی ایران بوده است و این اعتراضها ناشــی از عدم تحقق پیشبینیهای ناشــر کنتورســازی ایران برای دســتیابی بــه برخی داراییهاست که متأسفانه در سال مالی جدید محقق نشــده و بهتبع آن با توقف نمــاد معاملاتی و حبس ســرمایه سهامداران مواجه شده است. وی در تشریح آخرین وضعیت پرونده ناشر کنتورسازی ایران در قوه قضائیه و زمــان صدور احکام تصریــح کرد: بازپرس پرونده و سیستم قضائی هر زمان که پس از تحقیقات کامل زمان مناســب برای صــدور رأی را اعلام کنند، بدونشــک اقدام به صدور رأی عادلانه برای افرادی که ناقض قوانین بودهاند خواهد کرد که در هر صورت تســریع در صدور این احکام خواســت سهامداران و متولیان بازار سرمایه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.