سال 97 پايان عمر «پرايد»

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز بزرگداشــت صنعت، درباره مــواردی از جمله تفکیــک ایــن وزارتخانــه، خــودروی جنجالی 2008، توقــف تولیــد پرایــد و... بــه اظهارنظر پرداخت. محمدرضا نعمــتزاده با بیان اینکه ادغــام وزارت بازرگانی با صنایــع و معادن بجا بوده اســت، اعــام کرد خــودروی 2008 هنوز قیمت نهایی نــدارد. همچنین در زمینه فروش حواله این خــودرو با رقمهای ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان باید گفت کــه هرکس این اقدام را انجام داده، ســرش کاه رفته است، چراکه با توجه به شــرایطی که ایرانخودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفادهها مدنظر قرار داده، نمیتوان حواله را جابهجا کرد و بــه هیچ عنوان خودرو تحویل داده نميشــود، یا به نام کســی که دست دوم خریداری کرده است، نمیشــود. نعمتزاده با بیــان اینکه نزدیک به 20 هــزار طرح صنعتی و معدنی جدید راهاندازی شده است، خاطرنشان کرد: در این 20 هــزار طرح حدود ۳00 هزار نفر اشتغال مســتقیم ایجاد شده و ۷0 هزار میلیارد تومان نیز ســرمایهگذاری صورت گرفته اســت. عاوه بر این در سال گذشته طرح رونق تولید با حمایت از صنایع کوچک و متوســط مدنظر قرار گرفــت و در مجموع نزدیک بــه 2۵ هزار واحد صنعتی و کشاورزی از تسهیات بانکی استفاده کردند. وی با اشــاره به اینکه در ســال جاری با تصویب ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی و همــکاری وزارت صنعــت و بانــک مرکــزی مجددا طــرح رونق تولید کلیــد خواهد خورد، یادآور شــد: تاکنون هــزارو ۹00 واحد صنعتی در این طرح نامنویســی کردهاند و بررســیها از سوي کارگروههای استانی آغاز شده است. وزیر صنعت، معــدن و تجارت ادامه داد: در ســال جــاری عاوه بر طرح رونق تولید با نوســازی و بازســازی اصنــاف تولیدی و خدماتــی روبهرو خواهیــم بــود کــه از تســهیات لازم بهرهمند خواهند شــد. عاوه بر این نوسازی صنایع کشور اعم از کوچک و متوســط و بزرگ در دستور کار قرار میگیرد و دستورالعمل این طرح تهیه شده و بهزودی به استانها اباغ میشود.

ادغــام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بجا بود

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در ارتباط با لایحه تفکیــک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن، اظهــار کرد: به نظر بنــده ادغام بجا بوده اســت و مرحوم هاشمیرفسنجانی در آن زمــان عنوان کردند که این ادغام باید به صورت مــوردی مدنظر قرار گیــرد، چراکه اگر یکمرتبه این اقدام انجام شــود، مشکلآفرین خواهد بود. درحالحاضر میبینیم که چهار وزارتخانه ادغام شدهاند. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاســتگذاری صورت میگیرد، باید یک نهاد تصمیمگیرنده وجود داشته باشد و عاوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت اســت؛ بنابراین اگر از تولید ملی حمایت کنیم ادغام بجا بوده است.

کسانی که حواله خریدند سرشان کلاه رفته

نعمــتزاده در ادامــه نشســت در پاســخ به ســؤالی مبنــی بر اینکه چرا بــا وجود اعام قیمتهایی که از خودروی 2008 صورت گرفت و این خودرو از تســهیات گمرکی نیز برخوردار شــد، نهایتا پیشفــروش آن ۶0 میلیون تومان شــد، درحالیکه قیمتهایی با حــدود قیمت نهایــی ۷0 و ۹0 میلیون تومــان روی آن مطرح شــده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی پژو 2008 ارتباط مســتقیم بــا وزارت صنعت، معــدن و تجارت نــدارد، بلکه طرف حســاب مشــتریان و بخش متصدی تولیــد این خودرو یک شرکت بزرگ و باســابقه تولیدکننده است. از طــرف دیگر خودروی پــژو 2008 اولین تولید سرمایهگذاری مشــترک پژو و ایرانخودرو است که امیدواریم بعد از این همکاریهای بیشــتری نیز اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر فروش حواله خودروی پژو 2008 در برخی ســایتها با رقم ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده ســرش کاه رفته است، چراکــه با توجه به شــرایطی کــه ایرانخودرو به منظــور جلوگیری از سوءاســتفادهها مدنظر قرار داده، نمیتــوان حواله را جابهجا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل داده نميشــود یا به نام کسی که دســت دوم خریداری کرده است، نميشود.

توقف تولید پراید در پایان سال 97

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی بر زمان توقف خط تولید پراید، اعام کــرد: در زمانی که دولت روی کار آمد، بیش از ۷0 درصد تولیدات شــرکت سایپا مربوط به پراید بود، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم بــه ۳۴ درصد کاهش یافت و در ســال جاری نیــز به 28 درصد کاهش خواهــد یافت و این یعنی تولید انواع دیگر خــودرو افزایش یافته و مــا باید بدانیم توقف یکبــاره خودرو موجب بههمریختن بازار میشود. بنده بهشخصه فکر میکنم اواخر ســال ۱۳۹۷ پایــان عمر پراید را خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.