پرواز به نجف لغو شد

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

نایبرئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: تا زمانــی که عراقیها بــه درخواســت ایرلاینهای ایرانی عمل نکنند، تمامــی پروازها به فرودگاه نجف لغو خواهند شــد.اصغر عبداللهپــور درباره لغو پرواز ایرلاینهــای ایرانی به فرودگاه نجــف گفت: از امروز صبح شــرکتهای هواپیمایی ایرانی طبق تصمیمی که از پیش گرفته شــده بود، تمامــی پروازهای خود به فرودگاه نجــف را به دلیل بالابردن هزینه خدمات فرودگاهی از ســوی این فرودگاه، لغو کرده و صرفا به فــرودگاه بغداد پرواز دارنــد. این تصمیم تا زمانی که طرف عراقی خواســته ایرلاینهــای ایرانی را عملی نکنــد، ادامــه خواهــد داشــت.نایبرئیس انجمن شــرکتهای هواپیمایی ادامــه داد: مدیران فرودگاه نجف چون میدانند هم مســافران و هم شرکتهای هواپیمایی ایرانی به خدمات آنها نیاز دارند، ســرخود و بدون توجه به درخواســت ایرلاینهای کشــورمان، هزینــه خدمــات فرودگاهــی را که از شــرکتهای هواپیمایــی اخذ میکنند، بالا بردهانــد. این در حالی اســت که هزینهای که ایرلاینهای آنها بابت خدمات فرودگاهی به فرودگاههای ایــران پرداخت میکنند، یکســوم هزینهای اســت که ما به آنهــا میدهیم. به گفتــه عبداللهپــور، افزایش هزینههــای خدمات فرودگاهی در نجف ســبب تحمیل هزینههای گزاف به مسافران ایرانی شده که در نتیجه کاهش تقاضای ســفر به این شهر را در پی داشته است؛ بنابراین برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی هم بهصرفه نیست که با صندلیهای خالی به نجف پرواز داشته باشند.

وی هزینــه خدمــات فرودگاهی نجف را شــامل عوارض گمرکی معادل 8۵ دلار به ازای هر پرواز و ۱۵ دلار به ازای هر صندلی عنوان کرد؛ ضمن اینکه مبالغ دریافتی بابت هندلینگ و اپروچ هواپیماها نیز جداگانه دریافت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.