توسعه بدون همکاری 3 بازوی اصلی جامعه مقدور نیست

Shargh - - اقتصاد -

آراســب احمدیــان، مدیرعامل مؤسســه خیریه محــک، ضمن تبریک روز صنعت و معدن به اعضای اتاقهــای بازرگانــی، صاحبــان صنایــع و بنگاههای اقتصــادی و تمامی فعــالان این حوزه کــه بهعنوان بازیگــران یکی از ســه بازوی اصلــی جامعه؛ یعنی دولت، بنگاههای اقتصادی و ســازمانهای مردمنهاد فعالیت میکنند، گفت: «توسعه و رشد پایدار جامعه بدون همکاری ســه بــازوی اصلی جامعــه مقدور نیســت. محک قدردان همه فعــالان حوزه صنعت و معدن اســت که با همراهی خــود در بیش از ربع قرن فعالیت این مؤسســه، نقش اساســی در رشد و توســعه محک و حمایت از کودکان مبتا به سرطان داشتهاند». وی ســپس به نقش بنگاههای اقتصادی در فعالیت مؤسســه خیریه محک اشاره کرد و گفت: «مؤسســه محک در مقدمه اولین برنامه استراتژیک خود که در ســال ۱۳8۵ تدوین شده است، بر اهمیت پرداختن سازمانهای مردمنهاد و بنگاههای اقتصادی تأکید و تصریح کــرده و در این حوزه ایفای یک نقش محوری را هدف قرار داده اســت».وی افزود: «اولین گام تحقق این هدف برگزاری اولین نمایشــگاه پوستر بــا عنوان «پیوند مهر » در ســال ۱۳8۹ بوده اســت و پــس از آن بــرای ترویج این مفهوم مقرر شــد هر دو ســال یکبار مقارن بــا روز جهانی ســرطان کودکان (۱۵فوریه( کنفرانس بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها و ســرطان کودکان برگزار شــود. از آن روز تاکنون پنج دوره از این کنفرانس با همراهی اتاقهای بازرگانی، بنگاههای اقتصادی و صاحبان صنایع برگزار شــده اســت». وی با بیان اینکه محــک در این دوره ۱0 ســاله تــاش کرده اســت تا بــه ترویــج مفهوم مســئولیت اجتماعــی بپــردازد، افــزود : «برگــزاری کنفرانسهــای ملی مســئولیت اجتماعی از ســوی شــرکتها و ســازمانهای دولتی و همچنین تعریف استاندارد، نشان و تندیس مسئولیت اجتماعی از سوی این بخشها حاکی از ترویج موفق این مفهوم در میان دولت و بنگاههای اقتصادی بوده اســت». مدیرعامل مؤسسه خیریه محک گفت: «بالغ بر ۱0 سال تمرکز بر موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها، بدون همراهی اتاقهای بازرگانــی ایران و تهران کــه در تمامی این ســالها حمایت مالی این برنامه را برعهده داشتهاند و همچنین بدون همراهی شــخصیتها و سازمانها و شرکتهای ملی و بینالمللی مقدور نبوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.