تخلف تحصیلی «حسین فریدون» در کمیته بررسی کمیسیون آموزش محرز نشد

Shargh - - سياست -

ایلنا: عضو كميته بررســی پرونــده مربوط به مــدرک تحصيلی حســين فريدون در كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس محرزشــدن تخلفات «حسين فريدون» را در اين كميته تحقيق، تكذيب كرد و گفت: «آقای ابطحی پيش از اين نيز در دو يا سه مقطع چنين مصاحبههايی داشته و از جانب خود بهجای كميته تحقيق اظهارنظر كرده كه اين گفتهها خلاف است».

محمد قمی با اشــاره بــه روند بررســی پرونده مدرک تحصيلی حسين فريدون در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شــورای اســلامی و در واكنش به اظهارنظر يكی از اعضای كميته بررســی مبنیبر محرزشــدن تخلفــات فريــدون اعلام كــرد: «آقای ابطحی از قول خودشــان مصاحبــه كردهاند و گفته ايشــان تصميم كميته بررســی پرونده در كميسيون آموزش نيســت». او در واكنش به گفته اين نماينده عضو جبهه پايداری مبنی، بر آنكه نماينده پاكدشت در ارائه مداركی از روند تحصيل حســين فريدون در دانشــگاه شــهيد بهشــتی به كميته مرتكب ديركرد شــده و قرار بوده اين مدارک تا روز ١۸ خرداد تحويل كميته شــود، گفت: «در اين مــدت مجلس تعطيل بوده و اساسا كميسيون آموزش جلسهای نداشته كه بخواهيم مدارک را ارائه كنيم».

نماينــده مردم پاكدشــت در مجلس شــورای اســلامی با بيان اينكه روند بررسی اين پرونده پس از تشكيل جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات طی خواهد شــد، عنوان كرد: «آقای ابطحی پيش از اين نيز در دو يا سه مقطع چنين مصاحبههايی داشته و از جانب خود بهجای كميته تحقيق اظهارنظر كرده كه اين گفتهها خلاف اســت». عضو كميته بررسی پرونده «حســين فريــدون» در كميســيون آموزش و تحقيقــات مجلس شــورای اســلامی همچنين اعلام كرد: «انشــاءالله پس از بازگشــايی مجلس در هفته جاری و تشــكيل جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات، موضوع در كميســيون مورد بررســی قرار خواهد گرفت و نتيجــه آن پس از تصويب در كميســيون به اســتحضار افكار عمومی میرسد. تا اين لحظه هيچ مصوبهای در كميســيون آموزش و تحقيقات در اين رابطه صورت نگرفته و نتيجهگيری دربــاره اين پرونــده، پس از تصويب در كميســيون اعلام میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.