جانشين جديد فرمانده قرارگاه ثارالله کيست؟

Shargh - - سياست -

فرزانه آئيني:

در مباحث تخصصي که سراغش بروي، آرام و آهســته اعام نظــر ميکند؛ آنقــدر آرام و با فاصله ســخن ميگوید که براي شنیدن صدایش باید گوشــت را تیز کني تا بشنوي؛ اما اگر موضوعي خاف باورهایش روي دهد، اعام موضع و اظهارنظرهایش ۱8۰ درجــه تغییــر ميکنــد؛ هــم صدایــش بلندتر ميشود و هم ســخنانش صریحتر و عریانتر. البته او نظامي آدابداني اســت که حرمتشــکني نميکند و صراحتــش مرزهــاي ادب را نادیــده نميگیــرد. محمداســماعیل کوثري، چهرهاي اســت که کارنامه سیاسي- خبري او را بررسي کردهایم.

بهانه: فرمانده جديد قرارگاه ثارالله

سردار اسماعیل کوثري، جانشــین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه شد. قریب به یک ماه از حمله تروریستي ۱7 خردادمــاه داعش در تهران ميگذرد و انتصاب کوثري به جانشــیني فرماندهي قرارگاه ثــارالله، قرارگاهي که وظیفــه تأمین امنیت پایتخت را برعهــده دارد، درخور توجه و تأمل است.

شناسنامه: صادره از تهران

نام کاملش محمداســماعیل کوثري است و فرزند محمدباقر. او 6۲ ســال پیش در تهران به دنیا آمد. به واسطه تجربههاي امنیتي و نظامي که به کوثري محول شــده است، اطاعات دقیق و تأییدشدهاي از خانواده و زندگي شخصي او در دست نیست.

کوثري داراي مدرک کارشناسي جغرافي سیاسي و کارشناسي ارشــد مدیریت امور دفاعي است و دکتراي دفاعي و امنیت ملياش را ســال ۹۴ از دانشــگاه امام صــادق گرفــت. او در همین دانشــگاه «مدیریت امور دفاعي» تدریس ميکند.

بیشــترین دلیــل شــهرت او به حضــور در جبهه برميگردد؛ آن روزها که به «حاج محمد» شــهره بود. حاج محمد به دلیل حضور مســتمر در جبهه چند بار مجروح شــد. جنگ که پایان یافــت، جانباز 7۰ درصد بود. در ســالهاي اخیر آنچه او را در تیررس اخبار قرار داد، اعام مواضعش درباره برجام و دولت روحاني در مجلس نهم بوده است.

کارنامه: بازمانده مجلس دهم

با شکلگیري سپاه پاسداران به عضویت آن درآمد و راهي جبهه شد. آن روزها همه او را به نام حاج محمد ميشــناختند. رفتوآمدهایش در جبهه سبب شد که موردتوجه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران قرار گیرد و چهار سال بعد به فرماندهي لشکر ۲7 محمد رسولالله رسید. او در مقام فرماندهي لشکر ۲7 محمد رسولالله در عملیاتهــاي مهمي مانند کربــاي ۵، والفجر 8 و مرصاد مسئولیت داشت.

جنگ براي او حاشیهساز هم شد؛ خبر بازداشت در ســال 68 او بمب خبري آن روزها بود، بازداشتي که از همان روزها او را به منتقد آیتالله هاشميرفسنجاني بدل کرد. آنطور که در خبرها آمده او به اتهام «اشغال غیرقانوني تأسیسات کشاورزي» بازداشت شد. خودش مدعي اســت هاشميرفسنجاني دســتور بازداشت او را داد، امــا بعدها هاشــمي در خاطراتش نوشــت که در بازداشت کوثري نقشي نداشــته و حتي به واسطه محسن رضایي فرمانده وقت سپاه پاسداران براي آزادي او وساطت هم کرده است.

آیــتالله هاشميرفســنجاني در صفحات ‪7۴ 73،‬ و 7۵ خاطرات ســال 68 درخصوص بازداشت سردار کوثري نوشــته اســت: «۱۵ فروردین 68، آقاي محسن رضایي تلفنــي از بازداشــت آقاي اســماعیل کوثري توسط سازمان قضائي نیروهاي مسلح به خاطر اشغال تأسیســات کشاورزي شــکایت کرد. به آقاي فاحیانمعاون وقت وزیــر اطاعات- گفتم که براي آزادياش اقدام کند. ۱6 فروردین 68، به آقاي علي رازیني- رئیس وقت ســازمان قضائي نیروهاي مســلح- درخصوص بازداشــت آقاي کوثري تلفني اعتراض کردم و دستور دادم آزادش کنند».

سردار اما در گفتوگو با خبرگزاري فارس با اشاره به مطلب ذکرشده در کتاب خاطرات هاشميرفسنجاني در ارتباط با وســاطت هاشــمي براي آزادي خویش از زندان در ســال 68 گفت: «این ماجرا در سال 6۹ بوده، نه ســال 68 و برخاف آن چیزي که آقاي هاشمي در کتاب خاطرات خود عنوان کرده، نهتنها ایشان نقشي در آزادي من از بازداشــتگاه نداشته، بلکه عامل بازداشت من نیز بوده است... با توجه به اینکه هاشميرفسنجاني در آن زمان ریاستجمهوري و جانشیني فرماندهي کل قوا را همزمان بر عهده داشت، به جاي تصمیمگیري در مورد شکایت وزیر کشاورزي خود از اینجانب، موضوع را به ســازمان قضائي نیروهاي مســلح ارجاع داده و موجب بازداشت من در بازداشتگاه سپاه شد».

بازداشــت کوتاه او مانع اســتمرار حضورش در لشکر ۲7 محمد رســولالله سپاه نشد؛ او تا سال 7۹ یعني ۱6 ســال فرمانده آن لشکر بود. بعدها با حکم ســردار محمدعلي جعفري جایش را به سردار همداني داد و به اداره امنیت ستاد کل نیروهاي مســلح رفت. او ریاســت ایــن اداره را برعهده گرفــت تــا اینکه در ســال 86 از حــوزه تهران، ري و شــمیرانات کاندیداي ورود به هشــتمین دوره مجلس شــوراي اســامي و از فهرســت اصولگرایان وارد بهارستان شد.

او دو دوره متوالي در مجلس بود و نمایندگي تهــران را برعهــده داشــت. در مجلس هشــتم بــه عضویت کمیســیون امنیت ملي و سیاســت خارجــي درآمــد و خیلــي کم پیــش ميآمد که دربــاره موضوعات سیاســي روز اعــام موضع و خبرسازي کند. او آن سالها سعي ميکرد به دور از حاشیهسازي و اخبار باشد. در مجلس نهم و با حضورش در فهرست انتخاباتي جبهه پایداري اما رویه حضورش در بهارستان کمي متفاوت شد، او دیگر نایبرئیس کمیسیون امنیت ملي بود و هم صدایش رســاتر بود و هم جایگاهش خبرسازتر. دولت دوم محمود احمدينژاد که به پایان رسید و حسن روحاني سکاندار قوه مجریه شد، صداي او هم بلندتر و نقدهایش صریحتر و گزندهتر شد.

هم در زمان رأي اعتماد به وزراي پیشــنهادي دولت یازدهم فعالتر شــد و هم براي استیضاح برخي وزراي کابینه روحاني پیشــگام بود؛ بعدها هم که برجام بحث داغ رسانههاي اصولگرا شد، او هم منتقد جدي برجام شد و از آن روزها بود که با داغشدن بحث برجام نقدهاي او هم داغتر شد و همچنان هم منتقد مانده است.

کوثري با تذکرهــاي پيدرپي به رئیسجمهوري و تیم مذاکرهکننده کشور دیگر به چهرهاي رسانهاي بدل شــده بود و نــام و مواضعش معــرف حضور همگان بود. با وجود این شهرت اما سال ۹۴ در ورود به مجلس ناکام ماند؛ با اســتقبال مردم از فهرست امید در پایتخت، او و همفکرانش از ورود به مجلس دهم بازماندند.

به دنبال این ناکامي او چند ماه بعد یعني اوایل ســال ۹۵ به قرارگاه مرکزي خاتمالانبیا)ص( رفت. همان روزهــا که به قرارگاه خاتــم رفت، خبرهاي غیررســمي درباره مخالفت برخي مســئولان براي حضور او در ســوریه منتشر شــد. این زمزمهها در عالم خبر هر روز قوت بیشــتري ميگرفت تا اینکه خودش در مهرماه ســال گذشــته دراینباره اعام موضع کرد و با تأیید شــایعات منتشرشــده درباره ممانعــت از حضورش در ســوریه بــه خبرنگاران گفت: «خیلي مشــتاق به حضور در سوریه هستم کــه بروم و از تجربیات دوران دفاع مقدس در آنجا اســتفاده کنم و این امــر را به عنــوان یک تکلیف ميدانــم، اما بــا تاشهایي کــه براي اعــزام به ســوریه انجام دادم موفق به حضور نشدم هرچند خانوادهام موافق هســتند ولي مسئولان امر اجازه لازم را بــراي حضور مســتقیم ندادهاند، به محض آنکــه این مجوز را اخذ کنم براي دفاع از حرم اهل بیت )ع( راهي سوریه ميشوم».

پس از آن دیگر خبر زیادي از کوثري در دســت نبود مگر در خبرهاي جســتهوگریختهاي که از حضور او در محافل رســمي به گوش ميرسید. اما حالا با انتصاب او به فرماندهي قرارگاه ثارالله شــاهد تأثیرگذاري بیش از پیش وي در عرصه سیاسي- امنیتي کشور بهویژه در پایتخت خواهیم بود و به همین واسطه احتمالا اخبار بیشتري از او منتشر خواهد شد.

مواضع:

ســپاه تشــکیات زیرزمیني و پنهاني نیست و تمام هســتي و موجودي آن آشکار اســت؛ سپاه راه و روش خــود را دارد و زیر بار حــرف زور نميرود./ میزان، دي ماه، ۹۵ .

احمدينژاد به پروندههاي وزارت اطاعات دســت پیدا نکرد./ خبرآناین، تیر ماه ۹۵ .

طبق خواســته و فرمایشــات مقام معظم رهبري، توان نیروهاي مسلح ما باید ارتقا پیدا کند و ما باید توان دفاعي خود را بالا ببریم./ میزان، تیرماه ۹۵ .

آقاي مرتضوي عذرخواهي کرده و خودش گفته که اشتباه کرده و بابت آن عذرخواهي ميکند. اما در رأس فتنه متأســفانه هنوز بر افکار خود پافشاري ميکنند و هنوز آنقدر جســارت ندارند که از مــردم عذرخواهي کنند./ عصر ایران، شهریور ماه ۹۵ .

فرماندهان ما اینطور نیســتند که عقب بنشینند و بگویند بقیه جلو برونــد؛ بلکه یک فرمانده قبل از آغاز عملیات جلو ميرود و وضعیت را ارزیابي ميکند، زیرا پس از آن راهنمایي او بسیار دقیق خواهد بود و دقیق دستور ميدهد./ فارس، آبان ماه ۹۴ .

مفسدین اقتصادي پشت صحنه برخي لیستهاي انتخاباتي حضور دارند./ فرارو، اسفندماه ۹۴ .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.