تغيير در مدیریت امنيت پایتخت

Shargh - - سياست -

قــرارگاه ثارالله تهــران؛ قرارگاه اصلی بــرای تأمین امنیــت پایتخت. به نوشته «میزان»، «قرارگاه ثارالله یکی از قرارگاههای امنیتی سپاه پاسداران در تهران اســت که وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران اســت. از سال ۱37۴ قرار بر این شد که قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران به تشــخیص شــورایعالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری، مســئولیت برقراری امنیت شــهر تهران را عهدهدار باشــد، ولی در شــرایط عادی این مســئولیت برعهده نیروی انتظامی اســت ». این قرارگاه در شرایط عادی به مأموریتهای خود میپردازد، ولی در شــرایط بحران، تمام نیروها و ارگانهای امنیتی زیر نظر این قرارگاه قرار میگیرند. فرماندهی این قرارگاه با شــخص فرمانده کل سپاه است؛ مانند سایر قرارگاههای سپاه؛ اما فرمانده کل ســپاه برای اداره قرارگاه برای خود جانشــین تعیین میکند و جانشینان بهنوعی همان ادارهکنندگان قرارگاه میشــوند. اســماعیل کوثری که دیروز به جانشــینی قرارگاه ثارالله منصوب شد، پیش از این هم در این سمت بوده؛ سال 7۹. سردار کاظمینی، جانشــین پیشین قرارگاه ثارالله، تا دیروز همزمان با فرماندهی ســپاه حضرت محمد رســولالله)ص( تهران بزرگ، جانشینی فرمانده قرارگاه ثارالله تهران را هم برعهده داشت.

برايمان خیلی سخت نیست که زخمزبانها را به جان بخريم

سردار «محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه ثارالله تهران، در مراسم تودیع و معارفه جانشینان قرارگاه ثارالله به برخی تاشها برای دامنزدن به بحثهای نازل رسانهای درباره سپاه اشاره کرد و گفت: «تا زمانی که پیوند میان مردم و سپاه تحت امر و فرماندهی رهبر معظم انقاب اســامی برقرار اســت، این تاشها نتیجهای جز ناکامی برای بانیان آن در پی نخواهد داشــت. ما برای مردم ایران جان میدهیم، پس برایمان خیلی سخت نیست که زخمزبانها را به جان بخریم».

به گزارش «ســپاهنیوز»، او افزود: «تحقق امنیتی نرمافزاری و مردمپایه، همراه با رویکرد پیشــگیری، مبنای اقدامات ســپاه در تهران اســت». سردار جعفری افزود: «سپاه خود را غمخوار و دلسوز مردم میداند و حل مشکات اقتصادی و اجتماعی آنها را به اندازه ســاح و تجهیزات، بلکه بیشتر از آن، امنیتزا میداند و در این مسیر همه توان خود را به کار خواهد بست».

اولويتهای قرارگاه ثارالله از زبان فرمانده کل

فرمانــده قرارگاه ثارالله تهران به ضرورت تقویت جدی رویکرد اجتماعی در فعالیتهای این قرارگاه اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی با مشــارکت طیفهای گســترده مــردم بههمــراه بهکارگیری سازوکارهای رسانهای مناسب، گسترش آموزشها و همچنین تمرکز بر رفع تهدیدات اولویــتدار تهران جزء برنامههای این قــرارگاه بوده و از این پس تقویت خواهد شــد». او با بیان اینکه سپاه و مردم متعلق به یکدیگر هستند و مرزی بین ســپاه و مردم نیست، تأکید کرد: «اقدامات امنیتزا باید عمدتا بر حوزههای ایجابی و تمرکز بر حل ریشهای مسائل تهدیدکننده امنیت استوار باشــد و رویکردهای ســلبی باید مکمل رویکردهای ایجابــی بوده و درباره منطق و سازوکار آن باید با شفافیت با مردم صحبت شود».

او با تأکید بر دو اصل پیشــگیری و هماهنگی، تهیه برآوردهای اطاعاتی و ســپس اســتوارکردن طرحها و اقدامات عملیاتی براساس آنها را مقدمه این دو اصل دانســت و تصریح کرد: «اشــراف اطاعاتی و مهارت عملیاتی بسیار قویتر از گذشته و نیز وحدت و انسجام میان نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی باعث شــده امنیت قابلقبول و مورد انتظــار مردم و رهبر معظم انقاب بر تهران حاکم باشد».

فرماندهان سپاه تهران

در سال ۱386 سردار محمدعلی جعفری به فرماندهی کل سپاه منصوب شــد و از سال ۱387 تغییراتی در ساختار سپاه پاسداران ایجاد کرد؛ از جمله تشکیل سپاههای اســتانی که متعاقب آن، لشکر ۲7 محمد رسولالله)ص( و منطقه مقاومت بســیج تهران بزرگ در یکدیگر ادغام شــدند و به ســپاه محمد رسولالله)ص( تهران بزرگ تغییرنام یافت. تیرماه ۱387 بود که پس از این تغییرات ســردار «عبدالله عراقی»، فرمانده ســپاه تهران شــد. پس از او شــهید ســردار حســین همدانی در مردادماه ۱388 فرمانده سپاه محمد رسولالله)ص( تهران بزرگ شد. در سال ۱3۹۰ هم سردار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رســولالله شد که با حفظ سمت، جانشین فرمانده کل در قرارگاه ثارالله شــد. تنها در دوره سردار کاظمینی بود که فرماندهی سپاه تهران و جانشینی قرارگاه ثارالله برعهده یک نفر بود.

اقدامات قرارگاه ثارالله به روايت سردار کوثری

نام قرارگاه ثارالله پس از انتخابات ریاستجمهوری 88 بیشتر شنیده شــد. سردار کوثری که از ســال ۱37۹ مدتی جانشین قرارگاه ثارالله بود، آبانماه ۱388 در مصاحبــه با روزنامه «اعتماد» گفته بود: «در حوادثی کــه بعد از ۲۲ خرداد پیش آمد، ابتــدا وزارت اطاعات و ناجا وارد عمل شدند، ولی بعد که دامنه اغتشاشــات و درگیریها گسترده شد، قرارگاه ثارالله طبق تشــخیص شــورایعالی امنیــت ملی وارد عمل شــد». او همچنین گفته بود: «در حوادث ۱8 تیر 78 در چهار، پنج روز اول قرارگاه اصا وارد عمل نشــد، اما بعد از آن چون دیدند اوضاع به صورتی است که نمیتوانند آن را کنترل کنند، مســئولیت به قرارگاه ســپرده شــد. در ســال 78 وقتی دیدند کار به جای باریک کشیده شده است و تخریبها شــدید شــده و ناجا و وزارت کشــور نمیتوانند مقابله کنند، مسئله به شــورایعالی امنیت ملی محول شــد. در شــورا هم تصمیم گرفته شد مأموریت را به ســپاه بدهند و سپاه هم به قرارگاه واگذار کرد و در نهایت هم قرارگاه مسئولیت کنترل را برعهده گرفت. در این دوره هم به همین صورت بود. این مســئله چیزی نیســت که بگوییم بعد از انتخابات اخیر پیش آمد و جنبه نظامی و امنیتی پیدا کرد. یا این جنبه بیشــتر شــد. این مســئولیت از سال 7۴ رســما به قرارگاه سپرده شــد». کوثری همچنین دربــاره «حدود اختیارات قرارگاه ثارالله در حوادث بعد از انتخابات 88» گفته بــود: «تا جایی که بتواند امنیت را برقرار کند و بعد از اینکه امنیت برگشــت، مأموریت آنها هم تمام شد». او همچنین گفته بود: «تا زمانی که حکمی توسط قوه قضائیه و دادستان داده نشود، حتی قرارگاه ثارالله هم اجازه دســتگیری ندارد. اگر هم افرادی توســط این قرارگاه دستگیر شدهاند با حکم دادستان بوده اســت و زمانی که پرونده تکمیل میشد برای دنبالکردن دادگاه و اجرای حکم تحویل قوه قضائیه داده میشد». کوثری در آن مصاحبه همچنین دربــاره نقش قرارگاه در «بازجوییها» گفته بود: «این کار مشــخصا در قرارگاه انجام نمیشــد. در زندان اوین جایگاهی برایشان مشخص کرده بودند که بازجوییها و گرفتن اعترافات در آنجا صورت میگرفت».

کوی و قرارگاه ثارالله

قبل از مســئولیت کوثری در ســال 7۹ در قرارگاه ثارالله، ســردار «علی فضلی» جانشــین قرارگاه ثارالله بود. او که سال 78 و در زمان اتفاقات کوی دانشگاه جانشین قرارگاه بود، در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» گفته بود: «ما در چنین فرایندی برای ورود به صحنه امنیتی توالی داریم، مســئولیت ذاتی فرمانده ســپاه تهران، دفاع از تهران است اما در مرحلهای که عزیزان نیروی انتظامی، شــورای تأمین شــهر تهران، شورای تأمین اســتان تهران و شورای امنیت کشــور همه تاششــان را به کار گیرند البته از ما هم نیروی بسیجی غیرمسلح میتوانند درخواست کنند که این توالی انجام شد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.