عوامل پيشرفت

Shargh - - سياست - عليمحمد نمازي*

عوامل مهم در توســعه و پیشــرفت کشور عبارتاند از: داشتن استراتژي مناسب، اهداف واقعــي، برنامهریــزي خــوب، ســازماندهي درست، نظارت، ارزیابي، ارزشیابي و وحدت.

در مقدمــه و فصــل اول قانــون اساســي آرمــان، اســتراتژي و اهــداف تشــکیل نظام جمهوري اســامي بهخوبي تبیین شده است، سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ هم خوب تهیه شد. اما در اجرا موفق نبوده اســت. با اینکه هشت سال بیشتر از عمر این سند باقي نمانده است، حتي یکچهارم اهداف سند چشمانداز، تحقق نیافته اســت و روندي که هماکنون شاهد آن هستیم بعید است در افق ۱۴۰۴ گواه دستاورد قابل قبولي در اولین سند ۲۰ساله کشور باشد.

برنامههاي پنجســاله چهــارم و پنجم نیز سرنوشت بهتري از سند چشمانداز نداشتهاند. برنامــه پنجســاله چهــارم از ســوی دولــت اصاحات تهیــه و در مجلــس اصاحطلب ششــم تصویب شــد، اما به وســیله مجلس هفتم دچار تغییر شد و آقاي احمدينژاد هم که اصولا باوري به برنامه پنجساله نداشت، در نتیجه برنامه چهارم و پنجم به کناري گذاشته شد.

از طرفي به اســتثنای مجلس ششم، دیگر دورههــا به دلایلــي نتوانســتهاند در تصویب برنامههاي پنچســاله و بهویژه در برنامههاي یکســاله، بودجــه نیازهــاي ملــي را مبناي تصویب لوایح مذکور قرار دهند.

در باب سازماندهي، حداقل تخصیص بهینه صورت نگرفته اســت. درباره سرفصل اعمال نظارت، ارزیابي و ارزشــیابي؛ قوه مقننه براي اجراي وظایف نظارتي خیلي سؤال، تحقیق و تفحص و در مواردي اســتیضاح صورت داده و بازرســي کل کشــور هم هیئتهــاي زیادي را بــه دســتگاههاي اجرائي اعــزام کرده و در این ســالها خیلي اخبار کشــف پرونده فساد در مطبوعات تیتر شــده اســت، امــا در میزان تخلفات و مفاسد کاهشي مشاهده نميشود.

امــا موضوع اصلــي این یادداشــت عامل وحدت در پیشــرفت امور کشور است؛ وحدت، یعني همســویي در همــه فعالیتهــا براي عمران، آباداني، توســعه و پیشــرفت کشــور، نقطه مقابل وحدت، تفرقه اســت که موجب خنثيســازي نیروها و کارشکني در فعالیتها خواهد شــد و از نظر دین اســام و عقانیت خیلي مــورد مذمت قــرار گرفته اســت. به فرموده قــرآن بهترین محور براي رســیدن و حفظ وحــدت حبــلالله یا ریســمان خداوند است.

پــس از برگــزاري باشــکوه انتخابــات ۲۹ اردیبهشــت انتظــار ميرفت بــا بهرهگیري از فرصت برجام و شــرایط مساعدي که در حال ایجــاد براي کشــورمان بود، کار ســازندگي با ســازمان بهتر و ســرعت بیشــتر آغاز شود که متأســفانه ملت شــاهد بگومگوها و حرکات اختافبرانگیــز بودهانــد. عقل ســلیم حکم ميکند هر چه ســریعتر اختاف جاي خود را به وحدت، یگانگي و همدلي بدهد.

براي رســیدن به هدف مذکور، عقانیت و دلســوزي، قانون اساسي و قوانین موضوعه و وساطت چهرههاي مرضيالطرفین باید مبناي خوبب برای ایجاد و تقویت وحدت باشــد. اما به عنوان آخرین ابزار ميشــود از مراجعه به آراي عمومي و پذیرفتــن نتیجه صندوقهاي رأي نام برد.

*عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.