قدرتسازی؛ راهبرد پایدار ایران

Shargh - - سياست -

دریابان علی شــمخانی، نماینــده مقام معظم رهبــری و دبیــر شــورایعالی امنیــت ملــی، در یادداشــتی نوشت که قدرتســازی با اتکا به توان و ظرفیتهــای بومی و ملی بــرای منفعلنمودن دشــمن و عقبراندن او از دســتدرازی به منافع ملــی، راهبردی غیرقابل اجتناب اســت. به گزارش ایسنا، او اظهارات وندی شرمن در مورد عدم امکان بمباران دانش هستهای ایران را بهانه این یادداشت عنوان کرد و نوشــت: «قدرتســازی با اتکا به توان و ظرفیتهــای بومی و ملی بــرای منفعلنمودن دشــمن و عقبراندن او از دســتدرازی به منافع ملی، راهبــردی غیرقابل اجتناب اســت... . پرونده هســتهای ایران با تصمیم درســتی که درخصوص تداوم برنامه صلحآمیز هستهای علیرغم فشارهای خارجــی، تحریم و تهدید و... اتخاذ شــد به یکی از کمنظیرتریــن عرصههای جدال کشــورمان با نظام سلطه برای تأمین منافع ملی تبدیل شد. راهبرد اتکا به توان بومی و همچنین قدرتســازی با بهرهگیری از ظرفیتهای سیاســت داخلی و سیاست خارجی شــرایطی را فراهــم نمود کــه دشــمن را در برابر تکانتخاب مذاکره با قبول پیششــرطهای اصلی ایران قرار داد».

دبیــر شــورایعالی امنیت ملی افــزود: «بدون قدرتســازی و افزایش توان ملی امکان اســتیفای حقــوق قانونــی و منافع ملــی، تنها یک ســراب دستنیافتنی است».

بــه گفته او، دولت جدید آمریکا با اتخاذ رویکرد کاســبکارانه در تــاش اســت تــا بار دیگر مســیر شکســتخورده قبلی را با اعمال تحریمهای جدید بیازماید.

شــمخانی ادامه داد: «با توجــه به اثرات روانی و اجرائی اینگونه اقدامات بر عملیاتیشــدن کامل تعهدات طرفهــای ایران در مذاکرات هســتهای، اجرای مشــی راهبردی مقام معظــم رهبری را که در دیدارهای اخیر خود بهعنوان «حساســیتهای برجامی» بــر آن تأکید داشــتند اقدامــی غیرقابل اجتنــاب و کامــا راهگشــا میدانم. تأکید ایشــان بر ضــرورت مقابله بــا زیادهخواهیهــای آمریکا از جملــه در موضــوع تصویب قانــون تحریمهای جدید از ســوی ســنا اقدامی بدون جایگزین است که میبایست با اتکا به ظرفیتهای عظیم داخلی و فعالســازی سیاســتهای «اقتصاد مقاومتی» و عاج فوری مســئله تولید و اشــتغال به آن جامه عمل پوشــاند. بدون شک عبور موفق از این مرحله موجــب تقویــت زیرســاختهای قــدرت ملی و استحکامبخشی ساخت درونی نظام بهعنوان تنها گزینه مقابله مؤثر با دشمن خواهد شد. بیشک هر گفتار، کردار، اندیشــه و حرکتی که از ســوی افراد، جایگاهها و تریبونها در مقابل تحقق شاخصهای ذکرشده صورت پذیرد ارائه آدرس اشتباه به دشمن و عاملــی بازدارنده در برابــر اراده ملی برای تفوق بر مشکات و دســتیابی به قلههای پیشرفت، عزت و کرامت مســتمر بهعنوان مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.