مدعيان کاربرد سلاح شيميایي در سوریه شریك جرم صدام بودند

Shargh - - سياست -

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشورمان، به مناسبت فرارسیدن سيامین سالگرد جنایت شیمیایي در سردشت پیامي را منتشر کرد.

به گزارش مرکز دیپلماســي رســانهاي وزارت امور خارجه، در این پیام آمده اســت: به مناسبت ســيامین سالگرد کاربرد ســاحهاي شیمیایي از ســوي رژیم صدام علیه مــردم مظلوم و بيدفاع سردشــت، یــاد و خاطــره قربانیان ایــن جنایت ضدبشــري را زنده نگه داشته و به ارواح مطهر و پاک این عزیزان سام و درود ميفرستیم.

ظریف حمله شیمیایي به سردشت را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگي از سوي رژیم بعثي صدام دانســت و نوشــت: «آناني که امروز در سناریویي مرموز و خطرناک مدعي کاربرد ساح شیمیایي در سوریهاند، هماناني هستند که در طول جنگ تحمیلي علیه این ملت مظلوم ولي ســرفراز، نهتنها کاربرد ساحهاي کشتارجمعي و تســلیحات ممنوعه شــیمیایي علیه رزمندگان و مردم غیرنظامي ایران را نادیــده ميگرفتند بلکه خود در تســلیح و حمایــت همهجانبــه از رژیم جنایتکار صدام مشــارکت داشته و شریک جرم و جنایات صدام بودند .»

وزیر خارجه کشورمان در ادامه پیام خود آورد: «برخاف سیاســتهاي مزورانه و استانداردهاي دوگانــه برخي کشــورهاي مدعي حقوق بشــر از جمله دولت آمریکا، جمهوري اســامي ایران در چارچوب سیاســت اصولي خود هرگونه کاربرد یا تهدید به کاربرد ساحهاي کشتارجمعي از جمله ساحهاي شــیمیایي یا تمسک به این حربه براي بهانهجویي و بسترسازي اقدامات غیرقانوني علیه ملتها و دولتهاي مســتقل را بهشدت محکوم کرده و با کاربرد اینگونه ســاحها در هر کجا، در هر زمان و توسط هرکسي مخالف است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.