صبر استراتژیک در قبال کرهشمالی سر آمده است

ترامپ در دیدار با همتای کرهجنوبیاش

Shargh - - جهان -

رئیسجمهوری آمریکا و همتای کرهجنوبیاش با وجــود اختلافنظرها دربــاره چگونگی مدنظر قراردادن تهدید اتمی کرهشــمالی، نشــان دادند راهحلی مشترک برای این مسئله دارند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ و مــون جائــه این، رؤســای جمهــوری آمریکا و کرهجنوبی، در پایان نشست دوروزه در کاخ سفید، مذاکراتی را درباره مخالفت با توســعه تسلیحات اتمی کرهشــمالی که میتواند برای هر دو کشــور تهدید باشد، انجام دادند.

رئیسجمهــوری آمریــکا اعــلام کــرد: صبر اســتراتژیک ما در قبال کرهشمالی به علت برنامه هستهایاش تمام شده؛ چراکه به زندگی بشریت احترام نمیگذارد. ترامپ گفت کرهشمالی نیازمند یک پاســخ واضح و قاطع است و رئیسجمهوری کرهجنوبــی نیــز قــول داد واکنشــی ســخت به اقدامات تحریکآمیز این کشور بدهد و از نزدیک با ترامپ برای اعمال فشــارهای بیشتر دیپلماتیک و اقتصادی علیه کرهشمالی همکاری کند.

رئیسجمهــوری آمریکا گفت: ما بــا یکدیگر با تهدیدی از ســوی کرهشــمالی روبهرو هستیم. برنامههای موشــک بالســتیک و اتمی این کشور نیازمند واکنشــی قاطع و صریح است. دیکتاتوری کرهشــمالی بــرای مــردم خودش و کشــورهای همســایه نیز امنیت و آرامش به همــراه ندارد و هیــچ احترامی بــه زندگی انســانها نمیگذارد. رئیسجمهــوری کرهجنوبــی نیــز گفــت: هیچ اختلافنظری میان دو کشــور آمریکا و کرهجنوبی درباره اینکه کرهشمالی تهدید است، وجود ندارد. بزرگترین چالش پیشروی ما تهدیدهای اتمی و موشــکی پیونگ یانگ است. ترامپ و من تصمیم گرفتیم تا اولویت اصلی خود را بررسی و رسیدگی به این مســئله قرار دهیــم و از نزدیک برای حل این مســئله همکاری داشــته باشــیم. باید برای پایاندادن به تهدیدهای کرهشــمالی، ما تحریمها علیه پیونگ یانگ را بیشتر کرده و مذاکراتی برگزار کنیم و به یک رویکرد جامع و کامل برسیم.

ترامــپ همچنین به تمام کشــورها تأکید کرد، بــه تحریمهای آمریکا علیه کرهشــمالی بپیوندند تا این کشــور دست از برنامههای اتمی و موشکی خود بردارد و همچنین از کرهشمالی خواست راه بهتــری را پیش بگیرد و ایــن برنامهها را متوقف کنــد تا مردمش بیــش از این در رنج نباشــند. او ادامــه داد: هدف ما صلح، ثبــات و عظمت برای کرهشــمالی اســت؛ اما آمریکا باید از خودش هم دفــاع کند. ما همیشــه از متحدانمــان هم دفاع میکنیم.

مون جائه این پس از نشســت با ترامپ به یک اندیشکده در واشــنگتن گفت اگر کرهشمالی سه آمریکایی دربند را آزاد کند و دســت از برنامههای اتمی و موشــکی بــردارد، میتوان بــه گفتوگو پرداخــت و افزود: مــا نمیتوانیــم رزمایشهای نظامی مشــترک با آمریــکا را در عوض آزادی این سه شــهروند آمریکایی در بند کرهشمالی متوقف کنیم.

با وجود اینکه رؤســای جمهــوری کرهجنوبی و آمریکا در زمینه حل مســئله اتمی کرهشــمالی موافق بودند؛ اما درباره مسئله تجارت همخوانی نداشتند. ترامپ دراینباره گفت: حقیقت این است کــه آمریکا با بســیاری از کشــورها فقط صادرات خالص دارد و نمیتوان به این مســئله ادامه داد. اما ما میتوانیم تجارت را با کرهجنوبی به شیوهای دیگر آغاز کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.