عراق بعد از داعش، داعش بعد از عراق

Shargh - - جهان - داوود هرمیداسباوند کارشناس بینالملل

خبرهای متناقضی دربــاره آزادی موصل، آخرین شــهر تحت تصرف داعش در عراق، منتشر میشود، اما اگر فرض را بر آزادی کامل موصل بگیریم، ســؤال اینجاست که سرنوشت داعش و عراق بعد از این چه خواهــد بود؟ واقعیت این اســت که اگرچه دولتها برای مقاصد کوتاهمدت خــود گروههای ایدئولوژیک اینچنینی را شــکل میدهند، اما حیــات این گروهها با ازبینرفتن قلمرو آنها، تمام نمیشــود؛ برای مثال القاعده برای رویارویی با شــوروی در افغانستان پدید آمد، اما هنوز و ســالها بعد از بیرونرفتن شوروی از افغانســتان در این کشور و کشــورهای دیگر فعالیت میکند و حتی اعضای این گروه عملیات ۱۱ سپتامبر را ترتیب دادند. اکنون میبینیم که القاعده در پاکستان، ســومالی، نیجریه، عراق، ســوریه و یمن تجلی یافته و فعالیت میکنــد. داعش نیز ماننــد القاعده پایبند به ارزشهای جهادگرایانه و میلیتاریســتی اســت و بههمیندلیــل مبــارزه ایدئولوژیــک را تکلیف خود میداند. تــا پیش از داعــش، گروههــای اینچنینی ســرزمین مســتقل خاصی نداشــتند، ولــی ابوبکر البغدادی، رهبر این گروه، در ســال 2۰۱4 در مسجدی در موصــل خلافت اســلامی اعلام کــرد و قلمرویی برای خود در نظر گرفــت. حالا این قلمرو در عراق از این گروه گرفته شده و شــکی نیست که فعالیت این گروه افت شــدیدی پیدا خواهد کرد، اما این به معنی ازبینرفتن داعش نیســت و بســیار محتمل است که عملیاتهــای جهادی این گروه در کشــورهای غربی و دیگــر کشــورها افزایش یابد. در طول این ســالها شهروندان کشورهای غربی که تبار آسیایی- آفریقایی داشتند، به دلایل سابقه استعماری برخی کشورهای غربی در کشورهایشان به این کشورها مهاجرت کردند، امــا همچنان ارزشهای خاص خود را حفظ کردند و به دلیل ناهمگونی ایــن ارزشها با ارزشهای غربی به ســمت داعش جذب شــدند. از سوی دیگر اکنون برخورد با پناهجویان و کنترل آنها در کشورهای غربی بیشتر شــده و این نوع برخورد غیرانســانی میتواند زمینهساز داعشیسم در غرب باشد و فضای مساعدی را برای ظهور و گســترش ایدئولــوژی داعش در این کشور ایجاد کند. بنابراین در مرحله اول محتمل است که اعضای گروه داعش در کشورهای منطقه تقویت شوند و از دیگرسو عملیاتهای جهادیها در غرب نیز افزایش یابد، اما یکی دیگر از مشکلات بعد از داعش در خود عراق است. مسئله فرقهاي و قومي در عراق مسئلهای لاینحل بوده و از آغاز فعالیت داعش بعضا برخی ســنیها و بعثیها به این گروه پیوستهاند و به دلیل تبعیض در این کشور، سنیها مستعد پیوستن به هر گروهی هســتند که وعده تغییر وضعیت عراق را بدهد. راهحل برقراری صلح و ثبات در عراق و بهویژه اکنون و بعد از ازدسترفتن قلمرو این گروه در عراق، موازنه منصفانه در عراق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.