درخواست قطر از شورای امنیت برای پایان محاصره

Shargh - - جهان -

وزیــر خارجه قطــر از اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل خواســت برای پایان محاصره این کشــور از ســوی کشــورهای عربی، با عربســتان رایزنــی کنند. به گزارش خبرگــزاری مهر، به نقل از الجزیــره، «محمدبــن عبدالرحمــان آلثانی،» وزیــر خارجه قطــر، در دیدار با اعضــای غیردائم شــورای امنیت سازمان ملل از آنها خواست برای پایاندادن به محاصره این کشور از سوی عربستان و همپیمانانش وارد عمل شوند.

آلثانی در گفتوگو بــا الجزیره اعلام کرده در این دیدار آخرین وضعیت بحران قطر را به اطلاع اعضای شورای امنیت سازمان ملل رسانده است.

عربستان به همراه امارات، بحرین و مصر از ماه گذشــته روابط خود را با قطر لغو کردند که دوحه این اقدام عربســتان و همپیمانانــش را محاصره خوانده اســت. در هفته گذشــته، عربستان و سه کشور دیگر، ۱۳ شــرط را برای عادیسازی روابط با قطــر تعیین کردند و ۱۰ روز را بــرای انجام این شروط بهعنوان اولتیماتوم قرار دادند.

از ســوی دیگر، زیدبن رعدالحســین، کمیســر حقوق بشــر ســازمان ملل متحــد، مخالفت این ســازمان را با درخواست بستن شــبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد. او در ژنو اعلام کرد درخواست عربســتان سعودی و متحدانش درباره این شبکه، «حمله بــه آزادی عقیده و بیان اســت». روپرت کولفیل، ســخنگوی زیدبــن رعدالحســین گفت اصرار بر بستهشدن شــبکه الجزیره «غیر متداول، بیسابقه و بهوضوح غیرمتناسب» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.