محدودشدن اختیارات نظامی ترامپ

Shargh - - جهان -

اقدام کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا در لغو مجوز ســال 2۰۰۱ که اختیارات جنگی گســتردهای به رؤســایجمهور آمریکا میداد، نشان میدهد کنگــره مدتها از انجام یکــی از مهمترین وظایف خود شانه خالی کرده است. به گزارش ایسنا، بــه نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، طرح لغو این مجوز از طرف باربارا لی، از جمهوریخواهان ایالت کالیفرنیا، که یک دموکرات ضدجنگ اســت، ارائه و تصویب شد. او تنها عضو کنگره است که با تحولات پس از ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ و صدور مجوز جنگ مخالف بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.