نخستین سفر نخستوزیر هند به اسرائیل

Shargh - - جهان -

نارندرا مودی، نخستوزیر هند، کسی است که در انظار عمومی اســرائیل را به خاطر تجربیات تکنیکی و نظامیاش میســتاید درحالیکه نخستوزیرهای ســابق هندوســتان تــلاش میکردند تا از ســتودن اسرائیل و رفتن به آنجا امتناع کنند. مودی سهشنبه وارد تلآویو میشــود و روز بعد بــا نتانیاهو ملاقات خواهد داشــت. وی همچنین با تجار اسرائیلی دیدار میکند و برای بزرگداشت سربازان هندی مدفون در مقبرهای در حیفا به آنجا خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.