قرارداد 8/3میلیارد دلاری برای فروش هلیکوپتر به عربستان

Shargh - - جهان -

پنتاگــون از ارائه قرارداد فــروش هلیکوپتر به عربســتان به ارزش ۳.8 میلیــارد دلار به یکی از واحدهای شرکت تســلیحاتی لاکهید مارتین خبر داد. این قرارداد که برای یک فرایند تولید چندساله در نظر گرفته شده شامل خدمات وابسته و برنامه مدیریــت سیســتم، مهندســی، اطلاعــات فنی و انتشارات میشــود. این قرارداد به منظور فروش هلیکوپترهای مدل بلکهاوک به عربستان در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.